Насоки

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Действително членство

 • Въпреки че европейските политически партии и европейските политически фондации са свободни да си сътрудничат с партии или организации чрез спомагателни форми на сдружаване (напр. наблюдатели, партньори, асоциирани предприятия, филиали), за „член" по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, както се тълкува в съответствие със съдебната практика, се изисква действителна връзка на членство с европейската политическа партия или фондация. Това придобива значение по-специално в контекста на

  • заявленията за регистрация като европейска политическа партия: единствено „членове" могат да бъдат заявени за целите на представителството съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

  • Собствени ресурси: единствено действителни „членове" могат да плащат вноски в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, докато плащанията от други партньори са предмет на разпоредбите, уреждащи даренията съгласно член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

 • Връзка на действително членство съществува, ако членуващите партии или организации

  • имат пълен набор от права и задължения във вътрешното управление на съответната европейска политическа партия или фондация, включително по-специално гласуване/участие/достъп до документи, и

  • редовно заплащат подходящ членски внос. При липса на последната се изискват доказателства, че членуващата партия или организация действително и доказуемо е участвала в последните дейности на европейската политическа партия или фондация.

 • Що се отнася до европейските политически партии, за да установи доколко членството е действително, Органът може също така да провери дали не съществува явно несъответствие между политическата програма на заявителя, поискал регистрация като европейска политическа партия, и политическата програма на членуващите в него партии.