Guidance

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Действително членство

· Изисква се действителна връзка на членство с членуващите партии или организации. Действителна връзка на членство съществува, наред с другото, ако членуващите партии или организации имат пълен набор от права и задължения, например по отношение на гласуването/участието/достъпа до документи.

· Освен това за действителна връзка на членство се изисква заплащането на подходящ членски внос. Докато не започне да се плаща подобен членски внос, се изискват доказателства, че членуващата партия или организация действително и доказуемо е участвала в дейностите на заявителя, поискал регистрация.

· Що се отнася до европейските политически партии, за да установи дали е действително членството, Органът може също така да провери дали не съществува явно несъответствие между политическата програма на заявителя, поискал регистрация като европейска политическа партия, и политическата програма на някоя от членуващите в него партии.