Насоки

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Форми на дарения и вноски

· Плащания с произход извън ЕС: Общият съд на Европейския съюз поясни, че партиите, установени извън ЕС, не могат да се считат за политически партии по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, тъй като не са съставени от граждани на Съюза (решение от 25 ноември 2020 г., ACRE/Парламент, дело T-107/19) и следователно не могат да правят вноски. В член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 е предвидена забрана за дарения, получени от публични органи, частни субекти или физически лица от трета държава.

· Следователно плащания, получени от европейските политически партии, трябва да бъдат върнати незабавно в съответствие с член 20, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, като в противен случай Органът би разгледал възможността да наложи санкцията, предвидена в член 27, параграф 2, буква б), подточка i) от регламента.

· Съгласно член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 определението за „дарение" включва не само преките плащания в брой, но и непреките плащания чрез „всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия ..., с изключение на вноските на членовете". Това може да включва трансакции между трети страни, които освобождават европейска политическа партия или фондация от плащания, които в противен случай биха били направени от европейската политическа партия или фондация.

Дарения — разпределяне

 • Дарения, докладвани на Органа съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и получени от европейските политически партии и европейските политически фондации през година N + 1, могат да бъдат разпределени от последните само при много специфични обстоятелства за година N.
 • Дарения, докладвани на Органа съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и получени от европейските политически партии и европейските политически фондации през година N + 1, могат да бъдат разпределени от последните само при много специфични обстоятелства за година N.
 • Тези документи трябва да бъдат изпратени на Органа още през година N, дори ако все още не е получено плащане от донора, например споразумение за дарение или свързано с него договорно споразумение, едностранен ангажимент, платежно нареждане, съобщение в това отношение, например чрез писмо и/или електронно писмо, фактура и т.н.

Единични дарения

 • Съгласно член 20, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 европейските политически партии и европейските политически фондации докладват незабавно на Органа „единичните дарения", чиято стойност надхвърля 12 000 EUR.

 • Органът преценява за всеки отделен случай дали няколко плащания от един дарител също могат да се квалифицират като „еднократно дарение".

  • Такъв може да бъде по-специално случаят, когато е налице предварително споразумение с дарителя, насочено към еднократно дарение, но плащането е извършено на няколко транша..

  • В случай на отделни спонтанни плащания от един и същ дарител Органът обикновено не разглежда тези плащания като „еднократно дарение", което изисква незабавно уведомяване, когато кумулираните суми надвишават 12 000 EUR (без да се засягат изискванията за редовно докладване в хода на процеса на годишните отчети).

Действителен дарител

 • Когато оценява законосъобразността на даренията съгласно член 20 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, Органът трябва да провери и определи точната самоличност на дарителя, в случай че в предоставянето на такова дарение участват повече от едно лице или образувание.

 • Такъв би могъл да бъде случаят например в ситуация, при която едно юридическо лице в рамките на група дружества е в пряк контакт с европейска политическа партия или европейска политическа фондация (ЕПП/ЕПФ) във връзка с дарението, докато друго образувание в рамките на същата група дружества в крайна сметка извършва съответното плащане.

 • В такава ситуация Органът разчита на понятието за „действителен дарител", т.е. преценява от къде действително произхожда плащането в рамките на съответната група от дружества. В този контекст, наред с другото, Органът взема предвид следните фактори:

  • Кой субект е участвал пряко в създаването на правното основание за плащането (напр. е договарил споразумението за спонсорство)?

  • Имал ли е този субект правото да упражнява собствената си свобода на преценка по отношение на съдържанието на договора и условията на плащане?

  • Каква е ролята и отговорността на другия участващ субект? Действал ли е той просто като доставчик на платежни услуги или е имал отговорна роля в основното споразумение?
 • Във всеки случай никое от лицата или субектите, участващи в процеса на даряване (инициатор или платец), не може да се намира в ситуация, забранена от член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Намалени ставки

 • В съответствие с член 2, параграфи 7 и 8 от регламента предоставянето на стоки, услуги (включително заеми) или работа на цена, по-ниска от пазарната, представлява дарение или, ако е предоставено от член, признат за такъв съгласно регламента - вноска. Ако и доколкото това е така, се прилагат правилата за уведомяване и ограничения по отношение на даренията и вноските, определени по-специално в член 20 от регламента.

 • Не всички намалени ставки обаче представляват дарения или вноски по смисъла на регламента: в това отношение трябва да бъдат оценени размерът и обхватът на отстъпката. По-конкретно, за да се определи дали предоставянето на стоки, услуги и работа на намалена цена би трябвало да се квалифицира като дарение или вноска от членовете, следва да се вземе предвид следното:

  • дали отстъпката облагодетелства конкретно европейската политическа партия или европейската политическа фондация, или повече от други (което би било показателно за дарение или вноска), за разлика от това да се облагодетелства по същия начин група потенциални клиенти, определени предварително въз основа на обективни критерии (напр. отстъпка, предоставена на всички „НПО") както и, във всички случаи

  • дали отстъпката противоречи на общопризнати пазарни принципи (напр. предоставяне на стока или услуга под себестойността) (което би било показателно за дарение или вноска).li>

Разделение между европейската политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация

 • Съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 е необходимо да се гарантира разделение между съответното текущо управление, управляващи структури и финансови сметки на всяка европейска политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация.

 • По отношение на съответните управленски структури това означава по-специално, че управителните органи на двете организации трябва да останат не само формално разграничени, но и от гледна точка на структурите си да бъдат в състояние на практика да вземат управленски решения независимо един от друг.

  • Факторите, които трябва да бъдат оценени в това отношение, включват процедурите за вземане на решения, съдържащи се както в устава на организацията, така и в разпоредбите за прилагане, по-специално по отношение на претеглянето на правата на глас на титуляря на мандатна длъжност в управителните органи на двете организации и на всички изпълнителни правомощия, предоставени пряко на този титуляр на мандатна длъжност.

  • Поради това следва да се изключи възможността въпросното лице да налага на една от двете организации служебно и без да е необходимо да търси мнозинство в управителния орган на тази организация, решение, взето от или от името на съответната друга организация. Следователно конкретните заместващи правомощия, предоставени на службата, предвидена за лицето, могат да бъдат от допълнително значение.

  • По отношение на съответното текущо управление не се разрешава пълна самоличност на персонала. В случай на частично припокриване Органът ще провери дали все пак е гарантирано достатъчно ниво на оперативна самостоятелност на двата субекта.

Гаранции срещу външна намеса

 • В съответствие с член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, както и с член 2, парагаф 1, член 2, параграф 4, член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, в отношенията им с европейските политически партии или европейските политически фондации трябва да се направят някои разграничения между граждани или образувания от ЕС и извън ЕС. Освен последиците за вноските и даренията е необходимо да се внимава относно степента на участие на граждани или субекти извън ЕС в управленските структури на европейските политически партии и фондации.

 • По-специално трябва да се гарантира, че лицата, които нямат гражданство на ЕС или субекти извън ЕС, не могат, индивидуално или колективно,

  • да налага действия по противопоставяне или

  • да блокират мнозинство от гласуващите граждани на ЕС или членове на управителните органи на европейска политическа партия или европейска политическа фондация.