Лични данни

Защита на личните данни

Органът събира и обработва лична информация само доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите задачи като орган на Съюза (които са определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации).

Всички лични данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

За по-подробна информация, моля, направете справка с долупосочената документация:


При допълнителни въпроси се обърнете към: