Санкции и становища

Санкции

Органът може да налага санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации за неспазване на правилата и задълженията, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

За повече информация относно правната уредба, моля, посетете следната страница.

До момента Органът не е налагал санкции.

Становища

Комитетът, съставен от независими изтъкнати личности, участва с консултативна роля в някои процедури за проверка, водещи до налагането на санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации.

За повече информация относно Комитета, моля, посетете следната страница.

Досега Комитетът от независими изтъкнати личности не е представял становища.