Vejledning

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (APPF) har til formål at formidle adgang til en række ikke-udtømmende elementer af vejledning til europæiske politiske partier og fonde på grundlag af erfaringer indhøstet ved den praktiske anvendelse af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 (i det følgende benævnt forordningen) gennem de seneste år. APPF's vejledning indskrænker i intet tilfælde den direkte, bindende karakter af forordningen. Enhver vejledning er endvidere genstand for tilpasning, efterhånden som nye erfaringer indhøstes og/eller de lovgivningsmæssige rammer ændres.

Reelt medlemsskab

· Der kræves reel medlemskabstilknytning til medlemspartier eller -organisationer. Der består en sådan tilknytning, bl.a. hvis medlemspartier eller -organisationer har et fuldstændigt sæt af rettigheder og pligter, f.eks. vedrørende afstemning/deltagelse/aktindsigt.

· Reelt medlemskabstilknytning indebærer endvidere, at der betales behørigt kontingent. Indtil medlemsskabskontingent er betalt, kræves dokumentation for, at medlemspartiet eller -organisationen vitterligt og påviseligt har deltaget i registreringsansøgerens aktiviteter.

· APPF kan med henblik på at fastslå reelt medlemskab vedrørende europæiske politiske partier endvidere kontrollere, hvorvidt der består klare uoverensstemmelser mellem det politiske program for det parti, ansøgeren søger om registrering af som europæisk politisk parti, og det politiske program for ethvert af partiets medlemspartier.