Personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger

Myndigheden indsamler og behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at den kan udføre sine opgaver som et EU-organ (som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde).

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de bestemmelser og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i nedenstående dokumentation: