Κυρώσεις και γνωμοδοτήσεις

Κυρώσεις

Η Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, όταν δεν τηρούν τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ακόλουθη σελίδα.

Η Αρχή δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση μέχρι σήμερα.

Γνωμοδοτήσεις

Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο σε ορισμένες διαδικασίες ελέγχου που οδηγούν στην επιβολή κυρώσεων κατά ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτροπή, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ακόλουθη σελίδα.

Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων δεν έχει γνωμοδοτήσει μέχρι σήμερα.