Juhised

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet") püüab määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (edaspidi „määrus") praktilisel kohaldamisel viimaste aastate jooksul saadud kogemuste põhjal anda Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele mitteammendavalt mõningad juhised. Ameti antud juhised ei mõjuta asjaolu, et määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 on otseselt siduv. Juhiseid võidakse hiljem edasiste kogemuste valguses ja/või õigusraamistiku muutmise järel kohandada.

Tegelik liikmesus

· Liikmeserakondade või -organisatsioonidega tuleb olla seotud tegeliku liikmesuse kaudu. Tegelikuks liikmesuseks võib pidada muu hulgas seost, mis annab liikmeserakondadele või -organisatsioonidele kõik õigused ja kohustused, näiteks hääletamisel, osalemisel või dokumentidele juurdepääsul.

· Lisaks eeldab tegelik liikmesus asjakohase liikmemaksu tasumist. Kuni liikmemaksu tasumiseni nõutakse tõendeid selle kohta, et liikmeserakond või -organisatsioon on tegelikult ja tõendatavalt osalenud registreerimistaotluse esitaja tegevuses.

· Amet võib Euroopa tasandi erakondade tegelikus liikmesuses veendumiseks kontrollida ka seda, kas Euroopa tasandi erakonnana registreerimise taotleja poliitilise programmi ja mõne tema liikmeserakonna poliitilise programmi vahel on ilmne vastuolu.