Sanktsioonid ja arvamused

Karistused

Amet võib määrata Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele karistusi, kui nad ei täida määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014 sätestatud reegleid ja kohustusi.

Rohkem teavet õigusraamistiku kohta leiab järgmiselt lehelt.

Seni ei ole amet karistusi määranud.

Arvamused

Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee on kaasatud nõuandvas rollis teatavatesse kontrollimenetlustesse, mille tulemusel võib määrata Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele karistusi.

Rohkem teavet komitee kohta leiab järgmiselt lehelt.

Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee ei ole seni arvamusi esitanud.