Ohjeet

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamisesta viime vuosina saatujen kokemusten perusteella Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (vastuuviranomainen) pyrkii antamaan Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ohjeita. Ohjeet eivät ole tyhjentäviä. Vastuuviranomaisen antamat ohjeet eivät vaikuta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 välittömästi sitovaan luonteeseen. Näitä ohjeita myös mukautetaan edelleen, kun kokemusta kertyy ja/tai kun lainsäädäntökehys muuttuu.

Lahjoitukset ja rahoitus

· EU:n ulkopuolelta saatavat maksut: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin on täsmentänyt, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita puolueita ei voida pitää asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 tarkoitettuina poliittisina puolueina, koska niiden jäsenet eivät ole unionin kansalaisia (25. marraskuuta 2020 annettu tuomio asiassa ACRE v. parlamentti T-107/19), joten ne eivät voi maksaa rahoitusosuuksia. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklassa kielletään lahjoitusten vastaanottaminen viranomaisilta sekä kolmansiin maihin sijoittautuneilta yksityisiltä tahoilta ja kolmansien maiden yksityishenkilöiltä.

· Euroopan tason poliittisten puolueiden on sen vuoksi välittömästi palautettava saamansa maksut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Muussa tapauksessa vastuuviranomaisen on harkittava asetuksen 27 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta tarkoitettua seuraamusta.

· Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 7 kohdan määritelmän mukaan "lahjoituksena" voidaan pitää suorien käteismaksujen lisäksi välillisiä maksuja eli "mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle [...], lukuun ottamatta jäsenten suorittamia maksuja". Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten välisiä toimia, jotka vapauttavat Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön maksuista, jotka sen olisi muutoin pitänyt suorittaa.

Lahjoitukset – kohdentaminen

 • Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt voivat vain erityistapauksissa kohdentaa vastuuviranomaiselle asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittamansa, vuonna N+1 vastaanottamansa lahjoitukset vuodelle N.
 • Jotta vastuuviranomainen voi hyväksyä tällaisen kohdentamisen vuodelle N, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava asiakirjat, joista käy ilmi, että lahjoittaja oli antanut sitoumuksen kyseisen lahjoituksen maksamisesta jo ennen vuotta N+1 ja että oli olemassa täytäntöönpanokelpoinen sopimus siitä, että lahjoitus maksettaisiin vuonna N.
 • Tällaiset asiakirjat, joita ovat esimerkiksi lahjoitussopimus tai siihen liittyvä sopimusjärjestely, yksipuolinen sitoumus, maksumääräys, asiaa koskeva ilmoitus esimerkiksi kirjeitse ja/tai sähköpostitse tai lasku, on lähetettävä viranomaiselle jo vuonna N, vaikka lahjoittajalta ei olisi vielä saatu maksua.

Yksittäiset lahjoitukset

 • Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on välittömästi ilmoitettava vastuuviranomaiselle "yksittäisistä lahjoituksista", joiden arvo on yli 12 000 euroa.

 • Vastuuviranomainen arvioi tapauskohtaisesti, voidaanko myös useampia yhden lahjoittajan tekemiä maksuja pitää "yksittäisenä lahjoituksena".

  • Näin voi olla erityisesti silloin, kun lahjoittajan kanssa on tehty ennakkosopimus yksittäisestä lahjoituksesta, mutta maksu on suoritettu useammassa erässä.

  • Kun kyseessä ovat saman lahjoittajan erilliset oma-aloitteiset maksut, vastuuviranomainen ei yleensä katso niitä "yksittäiseksi lahjoitukseksi", joka edellyttää välitöntä ilmoitusta, jos lahjoituksen arvo ylittää 12 000 euroa (tämä ei kuitenkaan vaikuta säännöllistä raportointia tilinpäätösprosessin aikana koskeviin vaatimuksiin).

Tosiasiallinen lahjoittaja

 • Arvioidessaan lahjoitusten laillisuutta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan mukaisesti vastuuviranomaisen on tarkistettava ja määritettävä lahjoittajan tarkka henkilöllisyys, jos lahjoituksen tekemiseen osallistuu useampi kuin yksi henkilö tai yksikkö.

 • Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa yritysryhmään kuuluva oikeushenkilö on lahjoituksen osalta suoraan yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen tai säätiöön mutta toinen samaan yritysryhmään kuuluva yksikkö suorittaa lopulta kyseisen maksun. li>
 • Tällaisessa tilanteessa vastuuviranomainen käyttää käsitettä "tosiasiallinen lahjoittaja", eli se arvioi maksun tosiasiallisen alkuperän kyseisen yritysryhmän sisällä. Tässä yhteydessä vastuuviranomainen ottaa huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

  • Oliko tällä yksiköllä oikeus käyttää omaa harkintavaltaa sopimuksen sisällön ja maksujärjestelyjen osalta?

  • Hade denna enhet rätt att själv göra en skönsmässig bedömning i fråga om avtalets innehåll och betalningsvillkoren?

  • Mikä oli toisen asiaan osallistuneen yksikön rooli ja vastuu? Toimiko se vain maksupalveluntarjoajana vai oliko sillä vastuullinen rooli maksun perustana olevassa sopimuksessa?
 • Missään tapauksessa yksikään lahjoitusprosessiin osallistuvista henkilöistä tai yksiköistä (prosessin alullepanija tai maksaja) ei saa olla asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 20 artiklan 5 kohdassa kielletyssä tilanteessa.

Alennukset

 • Asetuksen 2 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaan tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoaminen markkina-arvoa edullisemmin on lahjoitus tai, jos sen suorittaa jäsen, joka sellaiseksi tunnustetaan tässä asetuksessa, maksu. Jos ja siltä osin kuin näin on, sovelletaan lahjoituksiin ja maksuihin liittyviä ilmoittamista ja rajoituksia koskevia sääntöjä erityisesti asetuksen 20 artiklassa säädetyn mukaisesti.

 • Kaikki alennukset eivät kuitenkaan ole asetuksessa tarkoitettuja lahjoituksia tai maksuja. Tätä varten on arvioitava alennuksen suuruutta ja kattavuutta. Sen määrittämiseksi, olisiko tavaroiden, palvelujen ja urakoiden tarjoamista alennettuun hintaan pidettävä lahjoituksena tai maksuna, on tarkasteltava seuraavia seikkoja:

  • hyödyttääkö alennus nimenomaan Euroopan tason poliittista puoluetta tai Euroopan tason poliittista säätiötä tai hyödyttääkö se sitä enemmän kuin muita (jolloin kyseessä olisi lahjoitus tai maksu) vai hyödyttääkö se samalla tavalla joukkoa potentiaalisia asiakkaita, jotka määritellään etukäteen objektiivisten kriteerien perusteella (esim. kaikille järjestöille annettava alennus), ja joka tapauksessa

  • onko alennus ristiriidassa yleisesti tunnustettujen markkinaperiaatteiden kanssa (esim. tavaran tai palvelun tarjoaminen alle kustannusten) (jolloin kyseessä olisi lahjoitus tai maksu).

Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön pitäminen erillään toisistaan

 • Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 3 kohdan mukaan on varmistettava, että kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön päivittäisestä hallinnosta ja päätöksenteosta vastaavat elimet ja kirjanpito pidetään erillään toisistaan.

 • Päätöksenteosta vastaavien elinten kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että molempien organisaatioiden päätöksenteosta vastaavien elinten on oltava paitsi muodollisesti erillisiä myös rakenteellisesti kykeneviä tekemään hallintaa koskevia päätöksiä käytännössä toisistaan riippumattomasti.

  • Tässä yhteydessä on arvioitava muun muassa päätöksentekomenettelyjä, jotka sisältyvät kummankin organisaation perussääntöön tai täytäntöönpanomääräyksiin, erityisesti siltä osin kuin on kyse viranhaltijan äänioikeuksien painottamisesta molempien organisaatioiden päätöksenteosta vastaavissa elimissä ja tälle toimenhaltijalle suoraan kuuluvasta toimeenpanovallasta.

  • Siksi on poissuljettava, että kyseinen henkilö voisi soveltaa toisen organisaation tekemää tai sen puolesta tehtyä päätöstä yhdessä näistä organisaatioista omasta aloitteestaan ja ilman velvoitetta saada tälle kyseisen organisaation hallintoelimen enemmistön tuki. Kyseiselle henkilölle tarkoitettuun toimeen liittyvillä konkreettisilla valtuuksilla toimia sijaisena voi näin ollen olla lisämerkitystä.

  • Asianomaisessa päivittäishallinnossa ei sallita sitä, että samat henkilöt työskentelevät molemmissa organisaatioissa. Jos kyseessä on osittainen päällekkäisyys, viranomainen tutkii, onko molempien yksiköiden riittävä operatiivinen riippumattomuus taattu.

Suojatoimet ulkomaista sekaantumista vastaan

 • Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 1 kohdan, 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten tai yhteisöjen välillä on tehtävä tietty ero niiden suhteissa Euroopan tason poliittisiin puolueisiin tai Euroopan tason poliittisiin säätiöihin. Rahoitusosuuksiin ja lahjoituksiin liittyvien seurausten lisäksi on syytä varoa siitä, missä määrin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia tai yhteisöjä toimii Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden päätöksenteosta vastaavissa elimissä.

 • Erityisesti on varmistettava, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tai yhteisöt eivät voi yksin tai yhdessä

  • toimia vastoin tai

  • estää äänestävien EU:n kansalaisten tai Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön päätöksenteosta vastaavien elinten jäsenten enemmistöä.