Ohjeet

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 soveltamisesta viime vuosina saatujen kokemusten perusteella Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (vastuuviranomainen) pyrkii antamaan Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ohjeita. Ohjeet eivät ole tyhjentäviä. Vastuuviranomaisen antamat ohjeet eivät vaikuta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 välittömästi sitovaan luonteeseen. Näitä ohjeita myös mukautetaan edelleen, kun kokemusta kertyy ja/tai kun lainsäädäntökehys muuttuu.

· Välillisestä rahoituksesta on kyse tapauksissa, joissa kansallinen poliittinen puolue tai ehdokas saa taloudellista etua esimerkiksi, kun se välttyy kustannuksilta, jotka sen olisi tullut kantaa, vaikka varoja ei olekaan siirretty suoraan (MENL v. parlamentti, T-829/16; ADDE v. parlamentti, T-48/17).

· Arvioidessaan, onko kyseessä välillinen rahoitus, vastuuviranomainen käyttää useita eri tekijöitä, joita ovat esimerkiksi rahoitetun toimenpiteen sisältö sekä maantieteelliset ja ajalliset seikat (ks. MENL v. parlamentti, T-829/16 ja ADDE v. parlamentti, T-48/17).

· Välillisen rahoituksen olemassaolon osoittamiseksi riittää, että tukeudutaan "riittävän konkreettisiin, täsmällisiin ja yhtäpitäviin seikkoihin" (ACRE v. parlamentti, T-107/19).

Yhteiset tapahtumat

  • Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 ei sinänsä kielletä Euroopan tason poliittisia puolueita tai säätiöitä järjestämästä yhteisiä tapahtumia kansallisen tason kumppaneiden kanssa. Varsinkin Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön toiminnan edistämiseksi kansallisen kumppanin käynnistämä yleisöviestintä voi olla tehokas keino herättää kiinnostusta Euroopan tason politiikkaan ja poliittisiin kysymyksiin. Tästä huolimatta asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklassa vahvistettuja rahoituksen käyttöä koskevia kieltoja on noudatettava poikkeuksetta.

  • Jos Euroopan tason poliittinen puolue järjestää tapahtuman yhdessä toisen poliittisen puolueen, erityisesti kansallisen tason puolueen, kanssa ja Euroopan tason puolueen osuus tapahtuman rahoituksesta on suhteettoman suuri, tapahtuma voisi olla asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklan 1 kohdassa kiellettyä välillistä rahoitusta.

  • Jos Euroopan tason poliittinen säätiö järjestää tapahtuman yhdessä poliittisen puolueen tai toisen säätiön kanssa ja Euroopan tason poliittisen säätiön osuus tapahtuman rahoituksesta on suhteettoman suuri, tapahtuma voisi olla asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 22 artiklan 2 kohdassa kiellettyä välillistä rahoitusta.

  • Jotta voidaan arvioida, onko kansallisen tason puoluetta tai säätiötä rahoitettu välillisesti säännöksessä tarkoitetulla tavalla, on huomioitava useita tekijöitä ja harkittava erityisesti seuraavia kysymyksiä:

    • Onko Euroopan tason poliittisen puolueen/säätiön näkyvyys ollut jatkuvaa?

    • Missä määrin järjestelyvastuu tapahtumasta on Euroopan tason poliittisella puolueella tai säätiöllä verrattuna kansallisen tason puolueeseen tai säätiöön? Tämän kysymyksen arvioinnissa olennaisia seikkoja ovat tapahtuman yleiset olosuhteet, sen laajuus, sisältö, tavoitteet, kohderyhmä(t), vaikuttimet ja tapahtuman mahdollinen merkitys kansallisen tason puolueen menestykselle kansallisissa vaaleissa (katso myös MENL v. parlamentti, T-829/16, 83 kohdasta eteenpäin).

    • Vastaako Euroopan tason poliittisen puolueen/säätiön osuus rahoituksesta Euroopan tason poliittisen puolueen/säätiön tosiasiallista osallistumista tietyn tapahtuman järjestämiseen verrattuna kansallisen tason puolueen osallistumiseen (katso myös MENL v. parlamentti, T 829/16, 89 kohta)?