Henkilötiedot

Henkilötietojen suoja

Vastuuviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen sillä unionin elimenä olevien tehtävien suorittamiseksi. Näistä tehtävistä säädetään Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten ja vaatimusten mukaisesti.

Tarkempia tietoja saa seuraavista asiakirjoista: