Gairės

Remdamasi patirtimi, įgyta pastaraisiais metais praktiškai taikant Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (toliau - Reglamentas), Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau - Institucija) stengiasi suteikti galimybę Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams susipažinti su keletu gairių elementų. Institucijos pateiktos gairės nedaro poveikio Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 tiesiogiai privalomam pobūdžiui. Be to, šios gairės ir toliau bus koreguojamos remiantis kaupiama patirtimi ir (arba) pakeitus teisės aktų sistemą.

Tikra narystė

· Reikalaujama, kad būtų tikras narystės ryšys su partijomis ar organizacijomis narėmis. Tikras narystės ryšys yra, inter alia, jei partijos arba organizacijos narės turi visas teises ir pareigas, pvz., susijusias su balsavimu, dalyvavimu ir galimybe susipažinti su dokumentais.

· Be to, norint užtikrinti tikrą narystės ryšį, reikia mokėti atitinkamą narystės mokestį. Kol toks narystės mokestis nesumokamas, reikia įrodyti, kad partija narė ar organizacija narė iš tikrųjų ir akivaizdžiai dalyvavo registracijos prašytojo veikloje.

· Siekdama nustatyti tikrą narystę Europos politinėse partijose, Institucija taip pat gali patikrinti, ar nėra aiškaus neatitikimo tarp pareiškėjo, siekiančio būti Europos politine partija, politinės programos ir kurios nors iš jo narių politinės programos.