Guidance

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Patiesa dalība

· Jābūt patiesai dalības saiknei ar dalībpartijām vai dalīborganizācijām. Patiesa dalības saikne cita starpā ir tad, ja dalībpartijām vai dalīborganizācijām ir visas tiesības un pienākumi, piemēram, attiecībā uz balsošanu / dalību / piekļuvi dokumentiem.

· Turklāt patiesa dalības saikne nozīmē atbilstošas biedra naudas maksājumu. Līdz šāda biedra nauda ir samaksāta, ir vajadzīgi pierādījumi, ka dalībpartija vai dalīborganizācija ir faktiski un pierādāmi piedalījusies reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja darbībās.

· Lai konstatētu patiesu dalību attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām, Iestāde var arī pārbaudīt, vai starp Eiropas politiskās partijas reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja politisko programmu un jebkuras tā dalībpartijas politisko programmu nav acīmredzamu nesaskaņu.