Sankcijas un atzinumi

Sankcijas

Iestāde var piemērot sankcijas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem, ja tie neievēro Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 izklāstītos noteikumus un pienākumus.

Vairāk informācijas par juridisko pamatu skatīt turpmākajā lapā.

Līdz šim Iestāde sankcijas nav piemērojusi.

Atzinumi

Neatkarīgu ievērojamu personu komiteja ir iesaistīta kā padomdevēja noteiktās pārbaudes procedūrās, kuru rezultātā tiek piemērotas sankcijas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem.

Vairāk informācijas par komiteju skatīt turpmākajā lapā.

Līdz šim neatkarīgu ievērojamu personu komiteja atzinumus nav sniegusi.