Leidraad

De Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit") wil, op basis van ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan bij de concrete toepassing van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014, enkele handvatten bieden aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, zonder daarbij te streven naar volledigheid. Geen van de door de Autoriteit verstrekte handvatten doen afbreuk aan het rechtstreeks bindende karakter van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Bovendien kan het zijn dat deze leidraad aangepast moet worden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en/of het wetgevingskader wordt gewijzigd.

Echt lidmaatschap

· Er moet een echte lidmaatschapsband met de aangesloten partijen of organisaties bestaan. Hiervan is onder meer sprake indien de aangesloten partijen of organisaties een uitgebreide waaier van rechten en plichten hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot stemmen/deelname/toegang tot documenten.

· Alleen als er een passende bijdrage wordt betaald, is er sprake van een echte lidmaatschapsband. Totdat een dergelijke lidmaatschapsbijdrage is betaald, moet worden aangetoond dat de aangesloten partij of organisatie daadwerkelijk en aantoonbaar heeft deelgenomen aan activiteiten van de partij die om registratie verzoekt.

· Om vast te stellen of een echt lidmaatschap van Europese politieke partijen bestaat, kan de Autoriteit ook nagaan of er een kennelijke tegenstrijdigheid is tussen het politieke programma van de partij die om registratie als Europese politieke partij verzoekt en dat van een van de bij haar aangesloten partijen.