Wskazówki

Bazując na doświadczeniach związanych z praktycznym stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 (zwanego dalej „rozporządzeniem") Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (zwany dalej „urzędem") stara się udostępnić europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym niewyczerpujący zbiór wskazówek. Żadna ze wskazówek udzielonych przez urząd nie wpływa na bezpośrednio wiążący charakter rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Co więcej, takie wskazówki mogą podlegać dostosowaniom w miarę zdobywania doświadczenia i/lub w następstwie zmian w ramach prawnych.

Rzeczywiste członkostwo

· Wymagana jest rzeczywista więź członkostwa z partiami lub organizacjami członkowskimi. Rzeczywista więź członkostwa istnieje między innymi wtedy, gdy partie lub organizacje członkowskie mają prawa i obowiązki dotyczące np. głosowania / uczestnictwa / dostępu do dokumentów.

· Ponadto zaistnienie rzeczywistej więzi członkostwa zależy od uiszczenia odpowiedniej składki członkowskiej. Dopóki składka członkowska nie zostanie uregulowana, wymaga się dostarczenia dowodu na to, że partia lub organizacja członkowska faktycznie i naocznie uczestniczyły w działalności partii wnioskującej o rejestrację.

· Aby stwierdzić rzeczywiste członkostwo w europejskich partiach politycznych, urząd może również sprawdzić, czy nie występuje wyraźny brak spójności pomiędzy programem politycznym podmiotu wnioskującego o rejestrację jako europejska partia polityczna a programem politycznym którejkolwiek wchodzącej w jej skład partii członkowskiej.