Guidance

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

Skutočné členstvo

· Vyžaduje sa skutočné členstvo v členských stranách alebo organizáciách. Skutočné členstvo existuje okrem iného vtedy, ak majú členské strany alebo organizácie celý rad práv a povinností, napr. pokiaľ ide o hlasovanie/účasť/prístup k dokumentom.

· Okrem toho skutočné členstvo vyžaduje zaplatenie primeraného členského poplatku. Kým sa takýto členský poplatok nezaplatí, vyžaduje sa dôkaz o tom, že členská strana alebo organizácia sa skutočne a preukázateľne podieľala na činnostiach žiadateľa o registráciu.

· S cieľom určiť skutočné členstvo v európskych politických stranách môže úrad overovať aj to, či existuje zjavný nesúlad medzi politickým programom žiadateľa o registráciu ako európskej politickej strany a politickým programom ktorejkoľvek z jej členských strán.