Osobné údaje

Ochrana osobných údajov

Úrad zhromažďuje a spracúva osobné informácie len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh orgánu Únie (ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií).

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete v tejto dokumentácii: