Osebni podatki

Varstvo osebnih podatkov

Organ zbira in obdeluje osebne podatke le v obsegu, potrebnem za izvajanje nalog, ki jih ima kot organ EU (in ki so določene v Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014 z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij).

Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami in zahtevami Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Podrobnejše informacije so na voljo v spodnji dokumentaciji: