Guidance

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (myndigheten) strävar efter att ge europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser icke uttömmande vägledning på grundval av erfarenheterna i samband med de senaste årens praktiska tillämpning av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 (förordningen). Myndighetens vägledning påverkar inte den direkt bindande karaktären hos förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. Denna vägledning kommer dessutom att fortsätta att anpassas i takt med att erfarenheten ökar och/eller regelverket ändras.

Verkligt medlemskap

· Det krävs en verklig medlemskapsanknytning till medlemspartierna eller medlemsorganisationerna. En sådan anknytning föreligger bland annat om medlemspartier eller medlemsorganisationer har en fullständig uppsättning rättigheter och skyldigheter, t.ex. när det gäller röstning, deltagande eller tillgång till handlingar.

· För att det ska finnas en verklig medlemskapsanknytning krävs dessutom att en lämplig medlemsavgift erläggs. Fram till dess att en sådan medlemsavgift har erlagts krävs det bevis för att medlemspartiet eller medlemsorganisationen verkligen har deltagit i registreringsansökarens verksamhet.

· För att fastslå att ett verkligt medlemskap föreligger när det gäller europeiska politiska partier får myndigheten också kontrollera om det råder uppenbar brist på överensstämmelse mellan det politiska programmet för det parti som ansökaren vill registrera som ett europeiskt politiskt parti och det politiska programmet för något av dess medlemspartier.