Personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Myndigheten samlar in och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att den ska kunna utföra sitt uppdrag som unionsorgan (i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser).

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Närmare upplysningar finns nedan: