Registratieprocedure

Verzoek tot registratie

Partijen of stichtingen die een Europese politieke partij of een Europese politieke stichting willen worden, kunnen een verzoek tot registratie indienen.

Eenmaal geregistreerd worden Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen in alle lidstaten juridisch erkend en kunnen zij financiering uit de algemene begroting van de Europese Unie aanvragen.

Een registratieverzoek wordt bij de Autoriteit ingediend:

Een registratieverzoek als Europese politieke stichting kan alleen worden ingediend via de Europese politieke partij waarmee de verzoekende stichting formeel verbonden is.

Het verzoek gaat vergezeld van:

  • documenten waaruit blijkt dat de verzoekende partij of stichting voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 van Verordening nr. 1141/2014, met inbegrip van een formele standaardverklaring opgesteld volgens het standaardformulier in de bijlage bij Verordening nr. 1141/2014;
  • de statuten van de partij of stichting, met de bepalingen zoals voorgeschreven in de artikelen 4 en 5 van Verordening nr. 1141/2014, met inbegrip van de toepasselijke bijlagen en, indien van toepassing, de verklaring van de lidstaat waar de zetel is gevestigd zoals bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 1141/2014;
  • de documenten zoals voorgeschreven in de artikelen 1 en 2 van Gedelegeerde Verordening 2015/2401 van de Commissie van 2 oktober 2015 betreffende de inhoud en de werking van het register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Nadat het verzoek is ingediend, gaat de Autoriteit na of de verzoekende partij of stichting voldoet aan de voorwaarden en vereisten voor registratie.

Verzoeken moeten per post en ook via het onderstaande no-reply-e-mailadres aan de Autoriteit worden gestuurd.

Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France
Bescherming van persoonsgegevens

De Autoriteit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar taken als orgaan van de Unie (die zijn vastgelegd in Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen).

Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen en vereisten van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Meer informatie vindt u in de onderstaande documenten:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: