Kā pieteikties

Pieteikums reģistrācijai

Pieteikumu iesniedzēji, kas vēlas kļūt par Eiropas politisko partiju vai Eiropas politisko fondu, var pieteikties reģistrācijai.

Pēc reģistrācijas Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskos fondus juridiski atzīst visās dalībvalstīs un tie var pieteikties uz finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Reģistrācijas pieteikumu iesniedz Iestādei.

Pieteikumu par Eiropas politiskā fonda reģistrāciju iesniedz vienīgi ar tās Eiropas politiskās partijas starpniecību, ar kuru pieteikuma iesniedzējs ir oficiāli saistīts.

Kopā ar pieteikumu iesniedz:

  • dokumentus, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas Nr. 1141/2014 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, tostarp aizpildītu oficiālu deklarācijas standarta veidlapu, kas pievienota Regulas Nr. 1141/2014 pielikumā;
  • partijas vai fonda statūtus, kuros ietverti Regulas Nr. 1141/2014 4. un 5. pantā paredzētie noteikumi un kuriem ir pievienoti atbilstīgie pielikumi un attiecīgā gadījumā -- Regulas Nr. 1141/2014 15. panta 2. punktā minētais mītnes dalībvalsts paziņojums;
  • dokumentus, kas prasīti Komisijas 2015. gada 2. oktobra Deleģētās regulas 2015/2401 par Eiropas politisko partiju un fondu reģistra saturu un darbību 1. un 2. pantā.

Pēc tam Iestāde pārbauda iesniegto pieteikumu, lai noteiktu, vai tā iesniedzējs atbilst reģistrācijas nosacījumiem un prasībām.

Pieteikumi Iestādei jānosūta pa pastu, kā arī elektroniski uz turpmāk norādīto e-pasta adresi (nav izmantojama korespondencei):
Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Personas datu aizsardzība

Iestāde vāc un apstrādā personīgu informāciju tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pildītu uzdevumus, kas tai jāveic kā Savienības struktūrai un kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES, Euratom) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu.

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar noteikumiem un prasībām, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Plašākai informācijai skatīt turpmāk norādītos dokumentus:

Jautājumu gadījumā sazinieties ar: