Geregistreerde partijen

Lijst van geregistreerde Europese politieke partijen

De volgende documenten bevatten de namen en statuten van alle geregistreerde Europese politieke partijen, evenals de met hun verzoek om registratie ingediende documenten.

Klik hier voor de resultaten van de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement.


"De EVP is de politieke familie van het centrum en van centrumrechts in Europa. Wij stellen de mens in het middelpunt van onze overtuigingen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op de beginselen van rechtvaardigheid en het algemeen belang, solidariteit en verantwoordelijkheid. Wij pleiten voor een sterke Europese Unie die gebaseerd is op een pluralistische democratie, de sociale markteconomie en een duurzaam milieu. "

"In de Partij van de Europese Sociaal-democraten (PES) zijn de socialistische, sociaaldemocratische, arbeiders- en democratische partijen uit de Europese Unie, het VK en Noorwegen verenigd. Samen met onze geassocieerde partijen en de partijen met waarnemersstatus bevorderen wij onze gedeelde waarden van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, en sociaal welzijn, en beijveren wij ons voor een progressief, rechtvaardig, vrij en duurzaam Europa."

"Wij zijn verbonden door onze centrumrechtse waarden. De ECR is groot voorstander van individuele vrijheid, nationale soevereiniteit, parlementaire democratie, privé-eigendom, beperkt bestuur, vrijhandel, gezinswaarden en decentralisatie van de macht. Deze waarden liggen ten grondslag aan onze standpunten op het gebied van beleid, met inbegrip van onze visie op een hervormde Europese Unie."

"Onze liberale visie is gegrondvest op een vrij, democratisch, ondernemend, duurzaam en verenigd continent dat openstaat voor de wereld. Europese waarden zijn liberale waarden. Wij zijn vastbesloten om deze fundamentele waarden te beschermen tegenover de opkomende antiliberale krachten, om te zorgen voor een welvarend Europa met een leidende positie in de wereld, en om een liberaler Europa voor iedereen op te bouwen."

"De Europese Democratische Partij (EDP) brengt politieke partijen en leden van het Europees Parlement bijeen die een Unie willen die dichter bij haar burgers staat. Wij zijn een transnationale politieke beweging die zich inzet voor de opbouw van een Europese democratie die gebaseerd is op de gedeelde waarden van vrede, vrijheid, solidariteit en onderwijs. Tegelijkertijd dragen wij met trots onze cultuur uit en maken wij ons sterk voor de wereld van morgen."

"De Europese Groene Partij staat voor en streeft naar een politieke, sociale en economische transformatie gebaseerd op de waarden van milieuverantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, inclusie, diversiteit en vrede. Wij pleiten voor beleid en maatregelen om de uitdaging van de klimaatverandering en de groeiende sociale ongelijkheid aan te gaan, en tegelijkertijd te investeren in de opbouw van een groener, veiliger en verantwoordelijk Europa waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten. "

"De Europese Vrije Alliantie (EVA) verdedigt het recht op democratische zelfbeschikking en steunt het streven van volkeren om hun eigen politieke toekomst te kiezen, onder meer door middel van onafhankelijkheid, grotere autonomie of taalkundige en culturele erkenning van minderheden. De EVA streeft naar eenheid in verscheidenheid binnen Europa op basis van het subsidiariteitsbeginsel en sociale rechtvaardigheid."

"Wij brengen democratische partijen van alternatief en progressief links op het Europese continent bijeen. Wij streven naar een consistente transformatie van de huidige sociale verhoudingen naar een vreedzame en sociaal rechtvaardige samenleving op basis van onze uiteenlopende omstandigheden en achtergronden en onze gemeenschappelijke waarden. Kijk voor meer informatie op https://www.european-left.org/manifesto/"

"De Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM) is de enige Europese partij die zich uitdrukkelijk inzet voor christelijke waarden in de Europese politiek. Onze politieke speerpunten zijn: menselijke waardigheid; gezonde gezinnen; een economie die goed is voor de mens en onze planeet; vrijheid, veiligheid en stabiliteit; afschaffing van moderne slavernij; hervorming van de EU; behoud van de christelijke cultuur en het christelijk erfgoed."

Disclaimer

De hier verstrekte samenvattingen van de politieke programma's zijn louter ter informatie door de Europese politieke partijen opgesteld. De officiële politieke programma's zijn de programma's die zijn opgenomen in de statuten van de respectievelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014. De Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de politieke programma's van de Europese politieke partijen.

Register van Europese politieke partijen

Krachtens artikel 7 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 en artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU, Euratom) 2015/2401 van de Commissie beheert de Autoriteit een register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en geeft zij standaarduittreksels uit het register af. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen om standaarduittreksels uit het register verzoeken door contact op te nemen via onderstaand e-mailadres en een eenvoudig verzoekformulier in te dienen (zie onderstaande link). Standaarduittreksels worden binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek verstrekt.

De Autoriteit kan de in de standaarduittreksels vervatte informatie ook certificeren voor instellingen en organen van de Unie, autoriteiten en rechtbanken in de lidstaten, alsook natuurlijke of rechtspersonen, wanneer dit nodig is voor juridische of administratieve procedures en na indiening van een naar behoren met redenen omkleed verzoek. Gelieve voor het verkrijgen van een certificaat de hierboven beschreven procedure voor standaarduittreksels te volgen en een met redenen omkleed verzoekformulier in te dienen (zie onderstaande link). Afhankelijk van het onderwerp van het verzoek kan het certificeringsproces langer duren dan tien werkdagen.