Ako podať žiadosť

Žiadosť o registráciu

Predkladatelia žiadosti, ktorí by chceli získať štatút európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, sa môžu uchádzať o registráciu.

Európske politické strany a európske politické nadácie sú po zaregistrovaní právne uznané vo všetkých členských štátoch a môžu žiadať o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Žiadosť o registráciu sa podáva úradu.

Žiadosť o registráciu ako európska politická nadácia sa podáva iba prostredníctvom európskej politickej strany, ku ktorej je žiadateľ formálne pridružený.

K žiadosti sa prikladajú:

  • doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v článku 3 nariadenia č. 1141/2014 vrátane štandardného formálneho vyhlásenia v podobe stanovenej v prílohe k nariadeniu č. 1141/2014;
  • stanovy strany alebo nadácie, ktoré obsahujú ustanovenia požadované v článkoch 4 a 5 nariadenia č. 1141/2014 vrátane príslušných príloh a v náležitých prípadoch i vyhlásenie členského štátu sídla uvedeného v článku 15 ods. 2 nariadenia č. 1141/2014;
  • dokumenty požadované v článkoch 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a nadácií.

Po predložení žiadosti ju úrad preskúma s cieľom určiť, či žiadateľ spĺňa podmienky a požiadavky na registráciu.

Žiadosti sa úradu zasielajú poštou a tiež elektronicky na nižšie uvedenú e-mailovú adresu (no reply):

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France

Ochrana osobných údajov

Úrad zhromažďuje a spracúva osobné informácie len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh orgánu Únie (ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií).

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete v tejto dokumentácii:

Ďalšie informácie žiadajte na adrese: