Заявления, които не са одобрени или са в процес на разглеждане

Заявления за европейска политическа партия

Заявления за европейска политическа фондация

Защита на личните данни

Органът събира и обработва лична информация само доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите задачи като орган на Съюза (които са определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации).

Всички лични данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

За по-подробна информация, моля, направете справка с долупосочената документация:

При допълнителни въпроси се обърнете към:
Орган за европейските политически партии и фондации

Пощенски адрес:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Местоположение на офисите:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)