Правен контекст

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

По силата на 6, параграф 1 от Регламент № 1141/2014 се създава Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации. Органът има правосубектност. Той е независим орган и упражнява функциите си в пълно съответствие с Регламент № 1141/2014.

Органът се произнася по регистрацията и отписването от регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации по реда и при условията на Регламент № 1141/2014. Освен това Органът редовно проверява дали регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации продължават да спазват условията за регистрация и разпоредбите, уреждащи управлението, съгласно Регламент № 1141/2014.

Органът управлява регистър на европейските политически партии и европейските политически фондации.

Органът също така следи за спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на редица задължения, установени в Регламент № 1141/2014, включително задълженията, свързани с дарения, вноски и използване на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз или от други източници.

Финансирането на европейските политически партии не може да се използва за пряко или непряко финансиране на други политически партии, и по-специално на национални партии или кандидати.

Финансирането на европейските политически фондации не може да се използва за други цели освен за финансиране на техните дейности и за разходи, свързани пряко с определените в техния устав цели. По-специално финансирането не може да се използва за пряко или непряко финансиране на избори, политически партии или кандидати, нито на други фондации.

Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации не може да се използва за финансиране на кампании за референдуми.

При вземане на решенията си Органът зачита в пълна степен основното право на свобода на сдружаване и необходимостта от осигуряване на плурализъм на политическите партии в Европа.

Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име.

Обществени поръчки

Договори на Органа - подлежат на редовни актуализации.

Защита на личните данни

Органът събира и обработва лична информация само доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите задачи като орган на Съюза (които са определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации).

Всички лични данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

За по-подробна информация, моля, направете справка с долупосочената документация:


При допълнителни въпроси се обърнете към: