Регистрирани фондации

Списък на регистрираните европейски политически фондации

Следващите документи съдържат наименованията и уставите на всички регистрирани европейски политически фондации заедно с документите, подадени към техните заявления за регистрация.

Регистър на европейските политически фондации

Съгласно член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и член 3 от Делегиран регламент (ЕС, Евратом) 2015/2401 на Комисията Органът управлява регистър на европейските политически партии и европейските политически фондации и издава стандартни извлечения. Физическите и юридическите лица могат да поискат стандартни извлечения от регистъра, като се свържат на посочения по-долу електронен адрес и попълнят обикновен формуляр за искане (с посочена по-долу връзка). Стандартните извлечения се предоставят в срок от 10 работни дни от получаването на искането.

Органът може също така да предоставя удостоверение за информацията, съдържаща се в стандартните извлечения, на институциите и органите на Съюза, органите на власт и съдилищата на държавите членки, както и на физически или юридически лица, когато това е необходимо във връзка със съдебни или административни производства, като се подава надлежно мотивирано искане. За да получите удостоверение, моля, следвайте гореизложената процедура за получаване на стандартни извлечения и попълнете формуляр за мотивирано искане (с посочена по-долу връзка). Производството по издаване на удостоверение може да отнеме повече от 10 работни дни в зависимост от предмета на искането.