Tagasilükatud või läbivaatamisel olevad taotlused

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
Isikuandmete kaitse

Amet kogub ja töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik tema kui liidu asutuse ülesannete täitmiseks (mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruses (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist).

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas reeglite ja nõuetega, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Täpsemat teavet leiab järgmistest dokumentidest:

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet

Postiaadress:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Asukoha aadress:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)