Регистрирани партии

Списък на регистрираните европейски политически партии

Следващите документи съдържат наименованията и уставите на всички регистрирани европейски политически партии заедно с документите, представени към техните заявления за регистрация.

Списък на членовете на Европейския парламент

Тук се предоставя единен списък на членовете на Европейския парламент, които са членове на европейска политическа партия.

Пълният списък на членовете на Европейския парламент, заедно с подробна информация, можете да намерите тук

Регистър на европейските политически партии

Съгласно член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и член 3 от Делегиран регламент (ЕС, Евратом) 2015/2401 на Комисията Органът управлява регистър на европейските политически партии и европейските политически фондации и издава стандартни извлечения. Физическите и юридическите лица могат да поискат стандартни извлечения от регистъра, като се свържат на посочения по-долу електронен адрес и попълнят обикновен формуляр за искане (с посочена по-долу връзка). Стандартните извлечения се предоставят в срок от 10 работни дни от получаването на искането.

Органът може също така да предоставя удостоверение за информацията, съдържаща се в стандартните извлечения, на институциите и органите на Съюза, органите на власт и съдилищата на държавите членки, както и на физически или юридически лица, когато това е необходимо във връзка със съдебни или административни производства, като се подава надлежно мотивирано искане. За да получите удостоверение, моля, следвайте гореизложената процедура за получаване на стандартни извлечения и попълнете формуляр за мотивирано искане (с посочена по-долу връзка). Производството по издаване на удостоверение може да отнеме повече от 10 работни дни в зависимост от предмета на искането.