Регистрирани партии

Списък на регистрираните европейски политически партии

Следващите документи съдържат наименованията и уставите на всички регистрирани европейски политически партии заедно с документите, представени към техните заявления за регистрация.

Моля, вижте тук резултатите от последните избори за Европейски парламент

"ЕНП е политическото семейство на центъра и на дясноцентристкия център в Европа. Поставихме човека в центъра на нашите убеждения. Нашите действия се основават на принципите на справедливост и общо благо, солидарност и отговорност. Ние защитаваме силен Европейски съюз, основан на плуралистичната демокрация, социалната пазарна икономика и екологичната устойчивост."

“Партията на европейските социалисти обединява социалистически и социалдемократически партии, партии на труда и демократични партии в Европейския съюз, Обединеното кралство и Норвегия. Заедно с нашите асоциирани партии и партии наблюдатели, ние работим за утвърждаване на нашите споделени ценности — социална справедливост, равенство и благосъстояние на обществото, и се борим за прогресивна, справедлива, свободна и устойчива Европа.”

"Нашата либерална визия е ориентирана към свободен, демократичен, предприемачески, устойчив и обединен континент, отворен към света. Европейските ценности са либерални ценности. Този манифест е нашият ангажимент да защитаваме основните ценности на фона на нарастващи антилиберални сили, да укрепим водеща в световен мащаб и просперираща Европа и да изградим по-либерална Европа за всички."

"Европейската демократическа партия (ЕДП) обединява политически партии и членове на ЕП, които искат Съюз, който е по-близо до своите граждани. Ние сме транснационално политическо движение, ангажирано с изграждането на европейска демокрация, основана на споделените ценности мир, свобода, солидарност и образование, като същевременно с гордост утвърждаваме своята култура в утрешния свят."

"Европейската зелена партия се застъпва и действа за политическа, социална и икономическа трансформация, основана на ценностите на екологичната отговорност, социалната справедливост, приобщаването, многообразието и мира. Заедно с нашите партии членки ние се застъпваме за политики и действия за противодействие на предизвикателството на изменението на климата и на нарастващите социални неравенства, като същевременно се инвестира в изграждането на по-зелена, по-безопасна и отговорна Европа, която да не пренебрегва никого. "

"Европейският свободен алианс (EFA) насърчава правото на демократично самоопределение и подкрепя стремежите на народите да изберат собственото си политическо бъдеще, включително независимост, по-голяма автономност или признаване на езика и културата на малцинствата. ЕНП има за цел постигането на европейско единство в многообразието въз основа на принципите на субсидиарност и на социална справедливост."

"Ние сме обединени от нашите дясноцентристки ценности. Партията ЕКР е посветена на личната свобода, националния суверенитет, парламентарната демокрация, частната собственост, ограниченото управление, свободната търговия, семейните ценности и децентрализацията на властта. Тези ценности са в основата на нашата политика, включително на нашата визия за реформиран Европейски съюз."

"Ние обединяваме демократични партии на алтернативната и прогресивната левица на европейския континент, които се стремят към последователно преобразуване на днешните социални взаимоотношения, за да се постигне едно мирно и социално справедливо общество на основата на разнообразните обстоятелства, в които живеем, нашата история и нашите общи ценности. За повече информация посетете https://www.european-left.org/manifesto/"

"Европейското християнско политическо движение (ЕХПД) е единствената европейска политическа партия, която изрично поддържа християнските ценности в европейската политика, като се концентрира върху седем основни теми: Човешко достойнство; Здрави семейства; Икономика в полза на хората и планетата; Свобода, сигурност и стабилност; Борба с модерното робство; Реформиране на ЕС; Съхраняване на християнската култура и наследство."

Отказ от отговорност

Представените тук обобщени политически програми се изготвят от европейските политически партии само с информационна цел. Официалната политическа програма е тази, която се съдържа в устава на съответната партия в съответствие с член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации не отговаря за съдържанието на политическите програми на европейските политически партии.

Регистър на европейските политически партии

Съгласно член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 и член 3 от Делегиран регламент (ЕС, Евратом) 2015/2401 на Комисията Органът управлява регистър на европейските политически партии и европейските политически фондации и издава стандартни извлечения. Физическите и юридическите лица могат да поискат стандартни извлечения от регистъра, като се свържат на посочения по-долу електронен адрес и попълнят обикновен формуляр за искане (с посочена по-долу връзка). Стандартните извлечения се предоставят в срок от 10 работни дни от получаването на искането.

Органът може също така да предоставя удостоверение за информацията, съдържаща се в стандартните извлечения, на институциите и органите на Съюза, органите на власт и съдилищата на държавите членки, както и на физически или юридически лица, когато това е необходимо във връзка със съдебни или административни производства, като се подава надлежно мотивирано искане. За да получите удостоверение, моля, следвайте гореизложената процедура за получаване на стандартни извлечения и попълнете формуляр за мотивирано искане (с посочена по-долу връзка). Производството по издаване на удостоверение може да отнеме повече от 10 работни дни в зависимост от предмета на искането.