Директор

Паскал Шонар е юрист с дипломи от Франция и Германия. Завършил е следдипломно обучение във френската Национална школа по публична администрация (ENA).

Паскал Шонар е назначен за директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, считано от 1 септември 2021 г., с решение на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 277, 2.8.2021 г., стр. 145). Преди това е работил в адвокатска кантора, като прокурор, като държавен служител в генералните дирекции „Вътрешни работи" и „Правосъдие" на Европейската комисия, в кабинета на генералния секретар и в Правната служба на Европейския парламент.


„Органът осигурява процедури за регистрация и проверка по отношение на европейските политически партии и фондации. Той контролира спазването от страна на европейските политически партии и фондации на приложимия регламент на ЕС и при необходимост взема решения относно санкциите в съответствие с процедурните права.

Органът допринася за политическата осведоменост на европейско равнище, като осигурява видимост на документацията, която той трябва да публикува.

Органът е част от верига от компетентни административни органи и изпълнява задълженията си в сътрудничество с други институции и национални органи, включително за осигуряване на почтеността на европейските избори срещу злоупотреби с нарушения на сигурността на данните.

Мотивираният екип на Органа изпълнява тази мисия по независим и ефикасен начин и при спазване на политически плурализъм. Така той укрепва европейската демокрация, защитава данъкоплатците и подкрепя мисията на Европейския парламент.

Приканвам Ви да се запознаете с нашата работа на следващите страници."

Паскал ШОНАР