Забрани за пряко и непряко финансиране

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

· Непряко финансиране е налице в случаите, когато национална политическа партия получава финансово преимущество, наред с другото като „избягва разходи, които би трябвало да направи, дори да няма извършено пряко прехвърляне на средства" (MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).

· За да прецени дали съществува непряко финансиране, Органът се базира на редица елементи, например елементи, отнасящи се до съдържанието на финансираната мярка, както и географски и времеви елементи (вж. MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).

· За да се докаже наличието на непряко финансиране, е достатъчно да се разчита на достатъчно конкретни, точни и последователни доказателства (ACRE/Парламент, T-107/19).

Съвместни дейности

 • Съвместните дейности между европейски политически партии или европейски политически фондации с партньори на национално равнище сами по себе си не са забранени от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. По-специално комуникацията с публика, инициирана от национален партньор за целите на дейностите на европейска политическа партия или фондация, може да бъде ефективно средство за привличане на вниманието към европейските политики и политически въпроси. Забраните за финансиране, предвидени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, трябва обаче винаги да се спазват.

 • В случай на дейност, провеждана съвместно от европейска политическа партия с друга политическа партия, по-специално национална партия, прекомерният дял на финансиране от страна на европейската политическа партия за такава дейност може да представлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014..

 • В случай на дейност, провеждана съвместно от европейска политическа фондация с политическа партия или друга фондация, прекомерният дял на финансиране за тази дейност от страна на европейската политическа фондация може да представлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

 • За да се прецени наличието на възможно непряко финансиране на партия или фондация на национално равнище съгласно тази разпоредба, трябва да се вземат предвид редица фактори, и по-специално:

  • постоянна видимост на европейската политическа партия/фондация;

  • степен на обвързаност на европейската политическа партия или фондация с дейността в сравнение с обвързаността на партията или фондацията на национално равнище; при оценката на последното от значение са цялостният контекст на дейността обхватът, съдържанието, целите, целевата(ите) група(и), мотивацията и потенциалното значение на дейността за успеха на националната партия на национални избори (вж. също Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент, T-829/16, точка 83 и сл.);

  • делът на съфинансиране, поет от европейската политическа партия/фондация, който следва да показва реалистична връзка с цялостното участие на европейската политическа партия/фондация, в сравнение с участието на националната партия в конкретната дейност (вж. също Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент, T-829/16, точка 89).

Кандидат

 • По отношение на кандидатите член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 изисква оценка за всеки отделен случай дали „кандидатът" е получил „пряко или непряко финансиране" от европейската политическа партия

 • Съответните критерии за това дали дадено лице се счита за „кандидат" включват:

  • дали има разумни основания да се счита, че по време на дейността на европейска политическа партия, в която лицето участва, то се кандидатира за избори, особено с оглед на публичните изявления, както и на процеса на номиниране на кандидати във въпросната партия и/или държава членка; и

  • периодът от време между дейността, в която участва дадено лице, и изборите.
 • Лицата, които преди това са се кандидатирали за изборна длъжност (независимо дали действително са били избрани), вече не са „кандидат" по смисъла на член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 за целите на дейност след изборите, освен ако към този момент не са се кандидатирали за преизбиране или не се кандидатират за друга изборна длъжност, с оглед на критериите, обяснени по-горе.

 • Следва да се напомни, че член 22, параграф 1 от Регламента може да се прилага по други съображения, също и при липса на „кандидат" по време на дейността, например защото по време на дейност, която се заплаща от европейска политическа партия, (вече) избран представител на членуваща партия осигурява видимост и съдържателност на тази членуваща партия за сметка на европейската политическа партия (моля, вижте по-горе общите насоки относно съвместните дейности в това отношение).