Забрани за пряко и непряко финансиране

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Съвместни дейности

  • Съвместните дейности между европейски политически партии или европейски политически фондации с партньори на национално равнище сами по себе си не са забранени от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. По-специално комуникацията с публика, инициирана от национален партньор за целите на дейностите на европейска политическа партия или фондация, може да бъде ефективно средство за привличане на вниманието към европейските политики и политически въпроси. Забраните за финансиране, предвидени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, трябва обаче винаги да се спазват.

  • В случай на дейност, провеждана съвместно от европейска политическа партия с друга политическа партия, по-специално национална партия, прекомерният дял на финансиране от страна на европейската политическа партия за такава дейност може да представлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014..

  • В случай на дейност, провеждана съвместно от европейска политическа фондация с политическа партия или друга фондация, прекомерният дял на финансиране за тази дейност от страна на европейската политическа фондация може да представлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

  • За да се прецени наличието на възможно непряко финансиране на партия или фондация на национално равнище съгласно тази разпоредба, трябва да се вземат предвид редица фактори, и по-специално:

    • постоянна видимост на европейската политическа партия/фондация;

    • степен на обвързаност на европейската политическа партия или фондация с дейността в сравнение с обвързаността на партията или фондацията на национално равнище; при оценката на последното от значение са цялостният контекст на дейността обхватът, съдържанието, целите, целевата(ите) група(и), мотивацията и потенциалното значение на дейността за успеха на националната партия на национални избори (вж. също Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент, T-829/16, точка 83 и сл.);

    • делът на съфинансиране, поет от европейската политическа партия/фондация, който следва да показва реалистична връзка с цялостното участие на европейската политическа партия/фондация, в сравнение с участието на националната партия в конкретната дейност (вж. също Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент, T-829/16, точка 89).

· Непряко финансиране е налице в случаите, когато национална политическа партия получава финансово преимущество, наред с другото като „избягва разходи, които би трябвало да направи, дори да няма извършено пряко прехвърляне на средства" (MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).

· За да прецени дали съществува непряко финансиране, Органът се базира на редица елементи, например елементи, отнасящи се до съдържанието на финансираната мярка, както и географски и времеви елементи (вж. MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).

· За да се докаже наличието на непряко финансиране, е достатъчно да се разчита на достатъчно конкретни, точни и последователни доказателства (ACRE/Парламент, T-107/19).