Забрани за пряко и непряко финансиране

Опирайки се на опита от практическото прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 („Регламента") през изминалите години, Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органът") предоставя достъп до набор от неизчерпателни елементи на насоки за европейските политически партии и европейските политически фондации. Дадените от Органа насоки не засягат това, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 има пряко обвързващ характер. Освен това тези насоки и в бъдеще ще подлежат на адаптиране, когато се натрупа по-нататъшен опит и/или се промени законодателната рамка.

Дейности на субекти, свързани с европейска политическа партия

 • Органът припомня, че член 22, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 1141/2014 се отнася също така до дейности, извършвани от свързани субекти на европейско равнище, които получават финансова подкрепа от европейска политическа партия.

 • Член 22, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 1141/2014 не забранява съвместните дейности на субекти, свързани с европейска политическа партия и членуващи партии или свързани с тези партии субекти.

 • По силата на разпоредбата обаче се изисква европейската политическа партия да гарантира, че в случай на съвместна дейност на свързани с нея субекти и членуващи партии или свързани с тези партии субекти, делът на съвместно финансиране отразява редица фактори, свързани с контекста и съдържанието на въпросното събитие (вж по-горе). Трябва да се вземат предвид по-конкретно следните фактори:
  • видимостта на европейската политическа партия или на свързан с нея европейски субект;
  • степента на обвързаност с проявата на субекта, свързан с европейската политическа партия; и
  • делът на съвместно финансиране от субекта, свързан с европейската политическа партия, трябва да е пропорционален на неговата видимост и равнище на обвързаност в сравнение с това на партията, в която членува или на свързания с нея субект.

Съвместни дейности

 • Съвместните дейности между европейски политически партии или европейски политически фондации с партньори на национално равнище сами по себе си не са забранени от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. По-специално комуникацията с публика, инициирана от национален партньор за целите на дейностите на европейска политическа партия или фондация, може да бъде ефективно средство за привличане на вниманието към европейските политики и политически въпроси. Забраните за финансиране, предвидени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, трябва обаче винаги да се спазват.

 • В случай на дейност, осъществявана съвместно от европейска политическа партия и друга политическа партия, по-специално национална партия, поемането на прекомерен финансов дял за тази дейност от европейска политическа партия би могло да съставлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

 • В случай на дейност, осъществявана съвместно от европейска политическа фондация и политическа партия или друга фондация, по-специално национална партия, поемането на прекомерен финансов дял за тази дейност от европейска политическа фондация би могло да съставлява „непряко финансиране", забранено от член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. .

 • За да се прецени наличието на евентуално непряко финансиране на партия или фондация на национално равнище по смисъла на настояща разпоредба, трябва да се вземат предвид редица фактори, сред които по-специално:

  • постоянна видимост на европейската политическа партия/фондация;

  • степен на обвързаност на европейската политическа партия или фондация с дейността в сравнение с обвързаността на партията или фондацията на национално равнище. За да се прецени това, са релевантни цялостният контекст на дейността, обхватът, съдържанието, целите, целевата(ите) група(и), мотивацията и потенциалната стойност на дейността за успеха на националната партия в националните избори (вж. също MENL/Парламент, T-829/16, т. 83 и сл.);

  • делът на съфинансиране, поет от европейската политическа партия/фондация, който следва да показва реалистична връзка с цялостното участие на европейската политическа партия/фондация, съпоставено с участието на националната партия в конкретната дейност (вж също MENL/Парламент, T-829/16, точка 89).

Кандидат

 • В член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на кандидатите се изисква индивидуална оценка на това дали даден „кандидат" е получил „пряко или непряко финансиране" от европейска политическа партия.

 • Относимите критерии, въз основа на които дадено лице се счита за „кандидат" включват:

  • дали има разумни основания да се счита, че по време на дейността на европейска политическа партия, в която лицето участва, то се кандидатира за избори, особено с оглед на публичните изявления, както и на процеса на номиниране на кандидати във въпросната партия и/или държава членка; и

  • периодът от време между дейността, в която участва дадено лице, и изборите.
 • Лицата, които в миналото са се кандидатирали за изборна длъжност (независимо дали действително са били избрани) не се считат за кандидати по смисъла на член 22, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 1141/2014 за целите на следизборната дейност, освен ако междувременно са се кандидатирали, за да бъдат преизбрани или участват в надпревара за друга изборна длъжност, с оглед на изложените по-горе критерии.

 • Припомняме Ви, че член 22, параграф 1 от регламента може да се прилага и на други основания, включително при липса на качеството „кандидат" към момента на дейността, например поради това, че финансирана от европейска политическа партия дейност на (вече) избран представител на членуваща партия, предоставя видимост и съдържание на тази членуваща партия за сметка на европейската политическа партия (по въпроса вж по-горе общите насоки относно съвместните дейности).

Общи разпоредби

 • Налице е непряко финансиране, когато национална политическа партия или кандидат получава финансово преимущество, наред с другото, „като избягва разходи, които би трябвало да направи, дори да няма извършено пряко прехвърляне на средства" (MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).
 • За да прецени дали е налице непряко финансиране, органът взема под внимание съвкупност от косвени доказателства, като такива отнасящи се до съдържанието на финансираната мярка, както и географски и времеви косвени доказателства (вж MENL/Парламент, T-829/16; ADDE/Парламент, T-48/17).
 • За да се докаже наличието на непряко финансиране, е достатъчно да се представи „съвкупност от достатъчно конкретни, точни и съгласувани улики" (ACRE/Парламент, T-107/19).