Европейски план за действие за кампания

Европейски план за действие за кампания

 • Член 21 от регламента се прилага само за европейските политически партии, а не за европейските политически фондации.

 • Забраната за пряко или непряко финансиране на други политически партии или кандидати съгласно член 22 от регламента остава приложима заедно с член 21 от регламента. Органът припомня посочените по-горе критерии за оценка на спазването на член 22.

 • Същевременно член 21 от регламента насърчава европейските политически партии да провеждат свои собствени кампании за европейските избори, които трябва да продължат да бъдат в съответствие с ценностите на Съюза и които допълват, но се различават от кампаниите на членуващите в тях партии.

 • Това важи и ако водещият кандидат на европейска политическа партия е едновременно кандидат на изборите за Европейски парламент в дадена държава -- членка на ЕС. От това следва, че европейските политически партии имат право да допринасят финансово за кампаниите в контекста на изборите за Европейски парламент, включително ако водещият кандидат на европейска политическа партия е едновременно в избирателна листа на държава членка, при условие че спазват член 22, параграф 1 от регламента, както е посочено по-горе.

 • Във връзка с това Органът припомня петте ръководни принципа за кампаниите на европейските политически партии в контекста на европейските избори (разработени съвместно с Генералната дирекция по финанси на Европейския парламент през 2018 г.):

 • Обхват -- транснационален (т.е. включени са няколко държави членки),
 • Съдържание -- преобладава акцентът върху европейски теми,
 • Ангажираност -- отговорност на европейската политическа партия,
 • Авторство -- видимост на европейската политическа партия, и
 • Съвместимост с националното право.

 • За да се улесни практическото прилагане на тези ръководни принципи и да се ускори управлението на съответствието, Органът разработи инструмента План за действие за европейските кампании („E-CAP"), чрез който се подпомагат европейските политически партии при планирането на техните кампании с оглед на приложимите правила и принципи. Сред важните фактори за намаляване на риска от несъответствие са например участието в дейности на водещ кандидат („Spitzenkandidat/-in") и ясната разпознаваемост на европейската политическа партия.

 • Въпреки че обменът на информация с националните органи може да се извършва по отношение на дейностите по европейските кампании, оценките от страна на националните органи по отношение на националните партии или кандидати, например когато съфинансирането на съвместни дейности от европейските политически партии може да се счита за приход на съответните партии или кандидати съгласно националното законодателство за финансиране на политическите партии, не предопределят оценката на Органа съгласно член 22, параграф 1 от регламента. Органът е в контакт с държавите членки по целесъобразност, за да се улесни хармоничното прилагане на регламента и на националното право като двете допълващи се нива на регулаторната рамка.

Съвместно провеждане на кампании на европейски политически партии

От гледна точка на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 съвместното провеждане на кампании за европейски избори с участието на различни европейски политически партии само по себе си не е забранено, но не трябва да се сливат финансирането, идентичността и процесите на вземане на решения на различните участващи европейски политически партии. По-конкретно, по отношение на съвместното провеждане на кампании на европейските политически партии се прилагат следните ограничения:

Финансирането на дейности в този контекст ще бъде анализирано съгласно член 22, параграф 1 от посочения регламент, както основателно предполагате.

Следователно, що се отнася до съвместните дейности с партиите на национално равнище, Органът ще пристъпи към оценка на това дали дадена европейска политическа партия е предоставила пряко или непряко финансиране на друга. Непрякото финансиране се оценява въз основа на следните критерии, които са разяснени подробно по-горе:
 • Постоянна видимост на всяка участваща европейска политическа партия
 • Степен на ангажираност на всяка от участващите европейски политически партии в дейността
 • Разпределението на съвместното финансиране трябва да отразява действителното съответствие на цялостната ангажираност на всяка участваща европейска политическа партия.
Европейските предизборни кампании по смисъла на член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 като форма на участие в изборите за Европейски парламент съгласно член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 се провеждат от европейски политически партии, а не от платформи за сътрудничество, които ги прикриват или вземат превес. Това означава също така, че управителните органи на една от европейските политически партии не могат да се обвързват да бъдат ръководени от управителните органи на съответната друга европейска политическа партия или от структури за вземане на решения извън някоя от европейските политически партии, за целите на стратегията на кампанията или за изпълнението на дейностите по кампанията. Уставните процедури за вземане на решения трябва да останат отделни и не може да има общо делегиране на вземането на решения (във връзка с кампанията) от едната партия на другата или на външна платформа.

Следователно насоките на Органа за плана за действие за европейските кампании („E-CAP") (вж. по-горе) и проверката на участието в европейските избори продължават да се прилагат поотделно и трябва да демонстрират достатъчна автономност при вземането на решения за всяка от европейските политически партии, участващи в съвместно провеждане на кампании.

Тази информация не засяга оценката на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в рамките на неговата компетентност.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.