Комитет от независими изтъкнати личности

Комитетът, съставен от независими изтъкнати личности, е консултативен орган, който участва в процедурите на Органа за проверка съгласно членове 10, 10а и 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Той се състои от шестима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията определят по двама членове.

Санкции

Органът може да налага санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации за неспазване на правилата и задълженията, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

До момента Органът не е налагал санкции.