Pieteikumi, kas nav apstiprināti vai tiek izskatīti

Personas datu aizsardzība

Iestāde vāc un apstrādā personīgu informāciju tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pildītu uzdevumus, kas tai jāveic kā Savienības struktūrai un kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES, Euratom) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu.

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar noteikumiem un prasībām, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Plašākai informācijai skatīt turpmāk norādītos dokumentus:

Jautājumu gadījumā sazinieties ar:
Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

Pasta adrese:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Adrese:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)