Дарения и членски вноски

Списъците съдържат информация за дарения и вноски (съгласно определението в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014), действително приети от европейските политически партии и европейските политически фондации във връзка с конкретно посочените референтни години. За разлика от това те не изброяват обикновените вземания (т.е. права на плащане) на европейските политически партии и европейските политически фондации. Поради това съответните таблици ще бъдат актуализирани, ако на по-късен етап бъде извършено плащане, съответстващо на дадено вземане, при условие че Органът извърши проверка за коя година трябва да бъде разпределено плащането. Даренията, отбелязани със звездичка (*), в момента са подложени на допълнителна проверка от Органа. За повече информация, моля, направете справка с раздел „Насоки" на настоящия уебсайт.

Даренията преди финансовата 2018 година се публикуват от Европейския парламент.