Дарения и членски вноски

Списъците съдържат информация за дарения и вноски (съгласно определението в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014), действително приети от европейските политически партии и европейските политически фондации във връзка с конкретно посочените референтни години. За разлика от това те не изброяват обикновените вземания (т.е. права на плащане) на европейските политически партии и европейските политически фондации. Поради това съответните таблици ще бъдат актуализирани, ако на по-късен етап бъде извършено плащане, съответстващо на дадено вземане, при условие че Органът извърши проверка за коя година трябва да бъде разпределено плащането. Даренията, отбелязани със звездичка (*), в момента са подложени на допълнителна проверка от Органа. За повече информация, моля, направете справка с раздел „Насоки" на настоящия уебсайт.

2024

Дарения, свързани с финансовата 2024 година

До 5 декември 2023 г. е трябвало да се докладва незабавно само за дарения над 12 000 евро. От 6 декември 2023 г. (6 месеца преди изборите за Европейски парламент) европейските политически партии и фондации трябва да докладват ежеседмично за всички дарения (включително тези под 12 000 евро). При спазване на проверките за съответствие и приложимите ограничения във връзка със защитата на данните Органът ги публикува тук във възможно най-кратък срок, обикновено в рамките на една седмица, след като е бил уведомен за тях.

2023

Дарения, свързани с финансовата 2023 година

До 5 декември 2023 г. е трябвало да се докладва незабавно само за дарения над 12 000 евро. От 6 декември 2023 г. (6 месеца преди изборите за Европейски парламент) европейските политически партии и фондации трябва да докладват ежеседмично за всички дарения (включително тези под 12 000 евро). При спазване на проверките за съответствие и приложимите ограничения във връзка със защитата на данните Органът ги публикува тук във възможно най-кратък срок, обикновено в рамките на една седмица, след като е бил уведомен за тях.

Даренията преди финансовата 2018 година се публикуват от Европейския парламент.