Direktor

Pascal Schonard on jurist, kes on oma hariduse omandanud Prantsusmaal ja Saksamaal, kraadiõppe sooritas ta Prantsusmaa École Nationale d'Administration'is (ENA).

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsusega nimetati Pascal Schonard alates 1. septembrist 2021 Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktoriks (ELT L 277, 2.8.2021, lk 145). Varem on ta töötanud advokaadibüroos, prokuratuuris, Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadis ja õigusküsimuste peadirektoraadis, Euroopa Parlamendi peasekretäri kantseleis ja Euroopa Parlamendi õigusteenistuses.


„Amet viib läbi Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste registreerimis- ja kontrollimenetlusi. Kontrollitakse, kas Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused järgivad kohalduvat ELi määrust, ning kooskõlas menetlusõigustega otsustatakse vajaduse korral karistamise üle.

Amet aitab Euroopa tasandil suurendada poliitilist teadlikkust, tagades, et dokumendid, mis ta peab avaldama, pälviksid asjakohast tähelepanu.

Amet, mis on üks pädevatest haldusasutustest, täidab oma ülesandeid koostöös teiste institutsioonidega ja liikmesriikide ametiasutustega. Tema ülesannete hulka kuulub ka Euroopa Parlamendi valimiste usaldusväärsuse tagamine, et vältida andmetega seotud rikkumisi ja nende kuritarvitamist.

Ameti motiveeritud meeskond täidab oma ülesandeid sõltumatult, tõhusalt ja poliitilist pluralismi arvesse võttes. Nii tugevdab amet Euroopa demokraatiat, kaitseb maksumaksjaid ja toetab Euroopa Parlamendi missiooni.

Kutsun teid üles järgnevatel lehekülgedel meie tööga tutvuma."

Pascal SCHONARD