Registreeritud sihtasutused

Registreeritud Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste nimekiri

Järgmistes dokumentides on toodud kõigi registreeritud Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste nimed ja põhikirjad ning koos registreerimistaotlustega esitatud dokumendid.


Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste register

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklile 7 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL, Euratom) 2015/2401 artiklile 3 haldab amet Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registrit ning väljastab standardseid registriväljavõtteid. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad taotleda registrist standardväljavõtteid. Selleks tuleb võtta ühendust allpool toodud e-posti aadressil ja täita lihttaotluse vorm (link allpool). Standardsed registriväljavõtted väljastatakse 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

Amet võib samuti esitada standardväljavõtetes sisalduva teabe kohta tõendeid liidu institutsioonidele ja asutustele, liikmesriikide ametiasutustele ja kohtutele, samuti füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kui see on vajalik õigus- või haldusmenetluse jaoks ja kui esitatakse nõuetekohaselt põhjendatud taotlus. Tõendi saamiseks tehke sama, mida standardse registriväljavõtte taotlemise korral, kuid täitke põhjendatud taotluse vorm (link allpool). Sõltuvalt taotluse sisust võib tõendi väljastamisele kuluda üle 10 tööpäeva.