Otsese ja kaudse rahastamise keeld

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet") püüab määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (edaspidi „määrus") praktilisel kohaldamisel viimaste aastate jooksul saadud kogemuste põhjal anda Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele mitteammendavalt mõningad juhised. Ameti antud juhised ei mõjuta asjaolu, et määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 on otseselt siduv. Juhiseid võidakse hiljem edasiste kogemuste valguses ja/või õigusraamistiku muutmise järel kohandada.

Ühine tegevus

  • Euroopa tasandi erakondade või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ühine tegevus riigi tasandi partneritega ei ole iseenesest määrusega (EL, Euratom) nr 1141/2014 keelatud. Riigi tasandi partneri algatatud suhtlus kodanikega Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse tegevuse kajastamiseks võib olla tõhus vahend Euroopa poliitikale ja poliitilistele küsimustele tähelepanu juhtimiseks. Samas tuleb seejuures alati järgida määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklis 22 sätestatud rahastamiskeeldu.

  • Kui Euroopa tasandi erakond korraldab tegevuse koos teise erakonnaga, eelkõige liikmesriigi erakonnaga, võib Euroopa tasandi erakonna liiga suur osalus selle tegevuse rahastamises olla käsitatav kaudse rahastamisena, mis on määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 22 lõikega 1 keelatud.

  • Kui Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus korraldab tegevuse koos mõne erakonna või mõne teise sihtasutusega, võib Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse liiga suur osalus selle tegevuse rahastamises olla käsitatav kaudse rahastamisena, mis on määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 22 lõikega 2 keelatud.

  • Selleks et hinnata, kas on tegu riikliku tasandi erakonna või sihtasutuse võimaliku kaudse rahastamisega nimetatud sätte alusel, tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid, näiteks:

    • Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse järjepidev nähtavus;

    • Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse tegevusse kaasatuse määr võrreldes riikliku tasandi erakonna või sihtasutusega. Viimati nimetatu hindamisel on olulised tegevuse üldine kontekst, ulatus, sisu, eesmärgid, sihtrühm(ad), motivatsioon ja tegevuse võimalik mõju liikmesriigi erakonna edule riiklikel valimistel (vt ka otsust kohtuasjas T-829/16: MENL vs. parlament, punkt 83 jj).


    • Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse osakaal tegevuse kaasrahastamises peaks olema realistlikus korrelatsioonis Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse üldise tegevusse kaasatusega võrreldes liikmesriigi erakonnaga (vt ka otsust kohtuasjas T-829/16: MENL vs. parlament, punkt 89).

· Kaudseks rahastamiseks loetakse juhtumeid, mil riigi tasandi erakond või kandidaat saab rahalist kasu, muu hulgas vältides kulusid, mida ta oleks pidanud kandma, isegi kui ei ole toimunud vahendite otsest ülekandmist (MENL vs. parlament, T-829/16; ADDE vs. parlament, T-48/17).

· Amet tugineb kaudse rahastamise olemasolu tuvastamiseks mitmesugustele asjaoludele, näiteks rahastatud meetme sisuga seotud teguritele, samuti geograafilistele ja ajalistele teguritele (vt MENL vs. parlament, T-829/16; ADDE vs. parlament, T-48/17).

· Kaudse rahastamise tõendamiseks piisab sellest, kui tuginetakse piisavalt konkreetsete, täpsete ja ühtelangevate andmete kogumile (kohtuotsus ACRE vs. parlament, T-107/19).