Euroopa kampaania tegevuskava

Euroopa kampaania tegevuskava

Määruse artiklit 21 kohaldatakse ainult Euroopa tasandi erakondade, mitte Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes.

Määruse artikli 22 kohast teiste erakondade või kandidaatide otsese või kaudse rahastamise keeldu kohaldatakse jätkuvalt koos määruse artikliga 21. Amet tuletab meelde eespool esitatud kriteeriume, mille kohaselt hinnatakse artikli 22 täitmist.

Samal ajal ergutab määruse artikkel 21 Euroopa tasandi erakondi korraldama Euroopa Parlamendi valimiste eel ise oma valimiskampaaniaid, mis peavad olema liidu väärtustega kooskõlas ja täiendavad nende liikmeserakondade kampaaniaid, kuid seisavad neist eraldi.

Sama kehtib ka siis, kui Euroopa tasandi erakonna esikandidaat kandideerib samal ajal Euroopa Parlamendi valimistel mõnes ELi liikmesriigis. Sellest tulenevalt on Euroopa tasandi erakondadel õigus toetada rahaliselt valimiskampaaniaid Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis, sealhulgas juhul, kui Euroopa tasandi erakonna esikandidaat kandideerib samaaegselt mõne liikmesriigi valimisnimekirjas, tingimusel et täidetakse määruse artikli 22 lõiget 1, nagu eespool täpsustatud.

Seda arvestades tuletab amet meelde viit juhtpõhimõtet Euroopa tasandi erakonna valimiskampaania korraldamiseks Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis (juhtpõhimõtted töötati välja 2018. aastal koostöös Euroopa Parlamendi finantsküsimuste peadirektoraadiga):
 • ulatus - riikidevaheline (st hõlmab mitut liikmesriiki),
 • sisu - valdavalt ELiga seotud teemad,
 • vastutus - vastutab Euroopa tasandi erakond,
 • autorlus - Euroopa tasandi erakonna äratuntavus ja
 • vastavus liikmesriigi õigusele.
Nende juhtpõhimõtete hõlpsamaks praktiliseks rakendamiseks ja vastavuskontrolli kiirendamiseks on amet välja töötanud Euroopa kampaania tegevuskava (E-CAP), mis aitab Euroopa tasandi erakondadel kavandada oma kampaaniaid kohaldatavaid reegleid ja põhimõtteid arvesse võttes. Olulised nõuetele vastavusega seotud riskide maandajad on muu hulgas näiteks esikandidaadi („Spitzenkandidat/-in") osalemine tegevuses ja Euroopa tasandi erakonna selge nähtavus.

Kuigi Euroopa tasandi kampaaniatega seoses võidakse riiklike ametiasutustega teavet vahetada, ei mõjuta riiklike ametiasutuste hinnangud liikmesriigi erakondade või kandidaatide kohta - näiteks seoses sellega, kas ühistegevuse kaasrahastamist Euroopa tasandi erakondade poolt võiks käsitada liikmesriigi erakondade rahastamise seaduse alusel nende erakondade või kandidaatide sissetulekuna - ameti artikli 22 lõike 1 kohast hindamist. Amet suhtleb vajaduse korral liikmesriikidega, et hõlbustada määruse ja liikmesriikide õiguse kui õigusraamistiku kahe teineteist täiendava tasandi ühtset kohaldamist.

Lead candidates ('Spitzenkandidaten') of European political parties as risk mitigators

 • The designation by a European political party of a lead candidate for the European elections ('Spitzenkandidat/-in'), as well as their participation in activities of the European political party concerned, are a key driver of the European nature of the campaign of the European political party concerned. 'Spitzenkandidaten' therefore mitigate compliance risks for the campaign of the European political party overall, as well as for individual activities in their presence, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • More particularly, 'Spitzenkandidaten' designated and presented as such by a European political party for its campaign to the European elections are reducing compliance risks in light of Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Due to the transnational nature of the European elections campaigns of European political parties, this compliance risk reduction effect applies also in the Member State where 'Spitzenkandidaten' are simultaneously on a national or regional ballot for election to the European Parliament, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • In light of Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, 'Spitzenkandidaten' can only be those designated by a European political party. The above risk mitigation effects only apply as of the time of such designation, and only in relation to the designating European political party.

Euroopa tasandi erakondade kampaaniakoostöö

Määruse (EU, Euratom) nr 1141/2014 kohaselt ei ole mitme Euroopa tasandi erakonna kampaaniakoostöö iseenesest keelatud, kuid sellega ei tohi kaasneda osalevate erakondade rahastuse, identiteedi ega otsustusprotsesside segunemine. Konkreetsemalt kehtivad Euroopa tasandi erakondade kampaaniakoostöö suhtes järgmised piirangud.

Tegevuse rahastamist selles kontekstis analüüsitakse ootuspäraselt artikli 22 lõike 1 alusel.

Seega hindab amet samuti nagu riigi tasandi erakondadega toimuva ühistegevuse puhul, kas üks Euroopa tasandi erakond on otseselt või kaudselt rahastanud teist Euroopa tasandi erakonda. Kaudset rahastamist hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel, mida on täpsemalt selgitatud eespool:
 • iga osaleva Euroopa tasandi erakonna järjepidev nähtavus,
 • iga osaleva Euroopa tasandi erakonna tegevusse kaasatuse määr,
 • osakaal ürituse kaasrahastamises peab olema realistlikus korrelatsioonis iga osaleva Euroopa tasandi erakonna üldise kaasatusega.
Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaid määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 21 lõike 1 tähenduses, mis sama määruse artikli 3 lõike 1 punkti d kohaselt on Euroopa Parlamendi valimistel osalemise vorm, viivad läbi Euroopa tasandi erakonnad, mitte neid varju või kõrvale jätvad koostööplatvormid. See tähendab ühtlasi, et Euroopa tasandi erakonna juhtorganid ei saa lubada, et nende kampaaniastrateegiat või -tegevust suunaksid teise Euroopa tasandi erakonna juhtorganid või erakondadevälised otsustusstruktuurid. Põhikirjajärgsed otsustamismenetlused peavad jääma eraldiseisvaks ning (kampaania)otsuste tegemist ei või täielikult delegeerida ei ühelt erakonnalt teisele ega ka välisele platvormile.

Sellest tulenevalt kohaldatakse ameti Euroopa kampaania tegevuskava (E-CAP) juhiseid (vt eespool) ja Euroopa Parlamendi valimistel osalemise kontrollimist jätkuvalt eraldi ning need peavad näitama, et iga kampaaniakoostöös osalev Euroopa tasandi erakond on otsuste tegemisel piisavalt sõltumatu.

Käesolev teave ei piira Euroopa Parlamendi eelarvevahendite käsutaja volituste piires antavat hinnangut.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (the "Regulation"). The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.

European campaigns – visual and thematic risk mitigators

 • Subject to the above-mentioned constraints, and without prejudice to the assessment of concrete E-CAP, the Authority points out the following risk mitigating factors in relation to logos:

  • Logo of European political parties prominently visible

  • Topics of cross-border relevance, which would remain the same in campaigning activities across multiple Member States.
 • The risk mitigator "lead candidate" ("Spitzenkandidat/-in") recalled above can only be relied on in relation to a candidate that is nominated as such by the European political party itself, not merely by a member party, and campaigns for the European political party across Member States.

 • Compliance risks are high as regards a national candidate display alongside the European political parties and national party logos, if national logo and national candidate combined would take substantially more space on the display than the presence of the European political party and its logo on the same display (and consequently, national parties and candidates might appear as the main driver of this form of campaigning, thus casting doubt over compliance with the campaign ownership criterion).