Annetused ja toetused

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet") püüab määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (edaspidi „määrus") praktilisel kohaldamisel viimaste aastate jooksul saadud kogemuste põhjal anda Euroopa tasandi erakondadele ja Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele mitteammendavalt mõningad juhised. Ameti antud juhised ei mõjuta asjaolu, et määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 on otseselt siduv. Juhiseid võidakse hiljem edasiste kogemuste valguses ja/või õigusraamistiku muutmise järel kohandada.

Annetused ja toetused

· Kolmandast riigist tehtud maksed: Euroopa Liidu Üldkohus täpsustas, et väljaspool ELi asutatud erakondi ei saa käsitada erakondadena määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 tähenduses, sest nad ei ole moodustatud liidu kodanikest (25. novembri 2020. aasta otsus ACRE vs. parlament, kohtuasi T-107/19), ja seega ei või nad toetusi maksta. Kolmanda riigi ametiasutustelt, eraõiguslikelt isikutelt või üksikisikutelt annetuste saamise keeld on sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklis 20.

· Seetõttu tuleb Euroopa tasandi erakondadele tehtud maksed vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 20 lõikele 6 viivitamata tagasi maksta, vastasel juhul peab amet määrama karistuse, mis on ette nähtud määruse artikli 27 lõike 2 punkti b alapunktis i.

· Määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 2 punkti 7 kohaselt hõlmab mõiste „annetus" lisaks otse sularahas makstavatele toetustele ka kaudseid makseid mis tahes muu tehingu kaudu, „mis toob asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale [...] majanduslikku kasu, välja arvatud liikmete makstavad toetused". See võib hõlmata kolmandate isikute vahelisi tehinguid, millega vabastatakse Euroopa tasandi erakond või sihtasutus maksetest, mida see Euroopa tasandi erakond või sihtasutus muidu oleks teinud.

Üksikannetused

 • Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 20 lõikele 4 teavitavad Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused ametit viivitamata üksikannetusest, mille väärtus ületab 12 000 eurot.

 • Amet hindab igal üksikjuhul eraldi, kas ka ühe annetaja mitu makset kvalifitseeruvad üksikannetusena.

  • See võib nii olla näiteks juhul, kui annetajaga on sõlmitud eelkokkulepe, mille eesmärk on teha üks annetus, kuid makse tehti mitmes osas.

  • Kui sama annetaja teeb omal algatusel eraldi makseid, ei käsita amet neid makseid tavaliselt üksikannetusena, millest tuleb viivitamata teatada, kui kumuleeritud summad ületavad 12 000 eurot (ilma et see piiraks korrapärase aruandluse nõuete täitmist raamatupidamise aastaaruande koostamise käigus).

Annetuste päritolu - "Tunne oma annetajat"

 • Selleks et vältida maksete tahtmatut vastuvõtmist, eelkõige

  • ametiasutustelt ja üksustelt, kelle suhtes kõnealused ametiasutused võivad omada valitsevat mõju (keelatud määruse artikli 20 lõike 5 punkti c kohaselt, mille rikkumise korral on ette nähtud karistus), või

  • kolmandate riikide allikatelt (keelatud määruse artikli 20 lõike 5 punkti d kohaselt, mille rikkumise korral on ette nähtud karistus),
 • soovitatakse Euroopa tasandi erakondadel ja Euroopa tasandi poliitilistel sihtasutustel enne annetuse vastuvõtmist hankida annetaja kohta usaldusväärset ja täpset teavet, sealhulgas

  • elu- või asukohariik ning

  • juriidiliste isikute puhul ka see, kelle kontrolli all nad on (nt asutamisdokumentide, põhikirjade jne abil).
 • Selline teave peaks kajastuma ameti asjakohases aruandlusvormis ning annetustest, mille väärtus ületab 12 000 eurot, tuleks teavitada viivitamata.

Annetused – aasta määramine

 • Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused võivad annetusi, millest on ametit teavitatud vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 20 lõikele 4 ning mille nad on saanud aastal N + 1, määrata aastale N üksnes väga erilistel asjaoludel.
 • Selleks et amet saaks annetuse määramise aastale N heaks kiita, peavad Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused esitama dokumendid, mis tõendavad, et annetaja oli kõnealuse annetuse maksmise kohustuse võtnud juba enne aastat N + 1 ning et on olemas täitmisele kuuluv kokkulepe, et annetus makstakse aastal N.
 • Sellised dokumendid tuleb ametile saata juba aastal N, isegi kui doonorilt ei ole veel makset saadud. Selleks sobib nt annetusleping või mis tahes lepingupõhine kokkulepe, ühepoolne kohustus, maksekorraldus, sellekohane teade, mis on saadetud näiteks kirja ja/või e-posti teel, arve jne.

Tegelik annetaja

 • Annetuste seaduslikkuse hindamisel vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklile 20 peab amet kontrollima ja tegema kindlaks annetaja täpse isiku, kui sellise annetuse andmisega on seotud rohkem kui üks isik või üksus.

 • Nii võib see olla näiteks olukorras, kus üks juriidiline isik kontsernis on annetusega seoses Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusega otseses kontaktis, kuid vastava makse teeb lõpuks teine sama kontserni üksus.

 • Sellises olukorras tugineb amet tegeliku annetaja põhimõttele, st hindab, millisest asjaomase kontserni üksusest makse tegelikult saadi. Sellega seoses võtab amet muu hulgas arvesse järgmisi asjaolusid:

  • milline üksus oli otseselt seotud makse õigusliku aluse loomisega (nt pidas läbirääkimisi sponsorlepingu üle)?

  • kas sellel üksusel oli õigus lepingu sisu ja maksetingimusi ise otsustada?

  • milline oli teise kaasatud üksuse roll ja ülesanne? Kas ta tegutses üksnes makseteenuse pakkujana või oli tal lepingu sõlmimisel vastutav roll?
 • Igal juhul ei tohi ükski annetamisprotsessis osalev isik ega üksus (algataja ega maksja) olla olukorras, mis on määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 20 lõikega 5 keelatud.

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.