Reģistrētās partijas

Reģistrēto Eiropas politisko partiju saraksts

Šajā sadaļā iekļauti visu reģistrēto Eiropas politisko partiju nosaukumi un statūti kopā ar dokumentiem, kas iesniegti kā daļa no to reģistrācijas pieteikumiem.

Eiropas Parlamenta deputātu saraksts

To Eiropas Parlamenta deputātu kopsaraksts, kuri ir kādas Eiropas politiskās partijas biedri, pieejams šeit.

Pilnīgs Eiropas Parlamenta deputātu saraksts un plašāka informācija pieejami šeit

Eiropas politisko partiju reģistrs

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 7. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES, Euratom) 2015/2401 3. pantu Iestāde pārvalda Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistru un sagatavo standarta izrakstus. Fiziskas un juridiskas personas var pieprasīt standarta izrakstus no reģistra, rakstot uz turpmāk norādīto e-pasta adresi un aizpildot vienkāršu pieprasījuma veidlapu (pieejama turpmāk norādītajā saitē). Standarta izraksti tiek sniegti 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iestāde var arī sniegt standarta izrakstos iekļautās informācijas apliecinājumu Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstu iestādēm un tiesām, kā arī fiziskām vai juridiskām personām, ja tas ir vajadzīgs saistībā ar juridiskām vai administratīvām procedūrām un ja ir iesniegts pienācīgs pamatots pieprasījums. Lai saņemtu apliecinājumu, jārīkojas tādā pašā kārtībā, kā norādīts iepriekš attiecībā uz standarta izrakstiem, un jāaizpilda pamatota pieprasījuma veidlapa (pieejama turpmāk norādītajā saitē). Atkarībā no pieprasījuma priekšmeta apliecinājuma process var ilgt vairāk nekā 10 darba dienas.