Ziedojumi un iemaksas

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Ziedojumu un iemaksu veidi

 • Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 2. panta 7. punktu "ziedojuma" definīcija ietver ne vien tiešos maksājumus skaidrā naudā, bet arī netiešus maksājumus, nodrošinot jebkādus citus darījumus, "tādējādi radot ekonomisku labumu attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai (...), izņemot biedru iemaksas". Tas var ietvert darījumus starp trešām personām, kuri atbrīvo Eiropas politisko partiju vai fondu no maksājumiem, ko citādi būtu veikusi Eiropas politiskā partija vai fonds.
 • Atlaides: saskaņā ar regulas 2. panta 7. un 8. punktu ziedojums ir jebkāda preču, pakalpojumu (tostarp aizdevumu) vai darba un/vai jebkādu citu darījumu nodrošināšana par vērtību, kas ir mazāka par tirgus vērtību, vai, ja tos nodrošina biedrs, kas saskaņā ar regulu par tādu atzīts, tā ir biedru iemaksa. Šādā gadījumā un atkarībā no to apmēra ziedojumiem un iemaksām piemēro paziņošanas un ierobežošanas noteikumus, kā noteikts jo īpaši regulas 20. pantā.

 • Tomēr ne visas atlaides ir ziedojumi vai iemaksas regulas nozīmē: šajā sakarībā ir jāizvērtē atlaides apmērs. Konkrētāk, lai noteiktu, vai preču, pakalpojumu un darba nodrošināšana ar atlaidi ir kvalificējama kā ziedojums vai iemaksa, būtu jāapsver:

  • vai atlaide dod labumu konkrēti Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam vai lielākā apmērā nekā citiem (kas liecinātu par ziedojumu vai ieguldījumu), nevis tādā pašā veidā sniegtu labumu potenciālu klientu grupai, kas iepriekš noteikta, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem (piemēram, atlaide, kas piešķirta visām NVO), un, jebkurā gadījumā,

  • vai atlaide nav pretrunā vispāratzītiem tirgus principiem (piemēram, preces vai pakalpojuma nodrošināšana zem pašizmaksas) (kas liecinātu par ziedojumu vai ieguldījumu).

Faktiskais ziedotājs

 • Novērtējot ziedojumu likumību saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. pantu, Iestādei ir jāpārbauda un jānosaka precīza ziedotāja identitāte gadījumā, ja šāda ziedojuma piešķiršanā ir iesaistīta vairāk nekā viena persona vai struktūra.

 • Tā tas varētu būt, piemēram, situācijā, kad ar EUPP/EUPF attiecībā uz ziedojumu tieši sazinās viena juridiskā persona uzņēmumu grupā, savukārt attiecīgo maksājumu galu galā veic cita tās pašas uzņēmumu grupas struktūra.

 • Šādā situācijā Iestāde balstīsies uz faktiskā ziedotāja koncepciju, t. i., tā novērtēs, no kuras struktūras attiecīgajā uzņēmumu grupā maksājums faktiski nācis. Šajā sakarā Iestāde cita starpā ņems vērā šādus faktorus.

  • Kura struktūra bija tieši iesaistīta maksājuma juridiskā pamata izveidē (piemēram, sarunās par sponsorēšanas nolīgumu)?

  • Vai šai struktūrai bija tiesības izmantot savu rīcības brīvību attiecībā uz līguma saturu un maksāšanas kārtību?

  • Kāda bija otras iesaistītās struktūras loma un atbildība? Vai tā rīkojās tikai kā maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai arī tai bija atbildīga loma pamatlīgumā?
 • Jebkurā gadījumā neviena no personām vai struktūrām, kas iesaistītas ziedošanas procesā (iniciators vai maksātājs), nedrīkst atrasties situācijā, kas ir aizliegta ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 5. punktu.

Ziedojumu izcelsme — “Pazīsti savu ziedotāju”

 • Trešo valstu maksājumi: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ir precizējusi, ka partijas, kuras dibinātas ārpus ES, nav uzskatāmas par politiskajām partijām Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 nozīmē, jo to locekļi nav Savienības pilsoņi (2020. gada 25. novembra spriedums lietā T-107/19 ACRE/Parlaments), un tāpēc tās nevar veikt iemaksas Eiropas politiskajām partijām. Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. pantā noteikts aizliegums saņemt ziedojumus no publiskām iestādēm, privātiem subjektiem vai privātpersonām no trešām valstīm.
 • Lai izvairītos no situācijas, kurā nejauši tiek pieņemti maksājumi, kuru izcelsme jo īpaši ir:

  • publiskas iestādes un vienības, pār kurām attiecīgās iestādes var īstenot dominējošu ietekmi (kas ir aizliegts ar Regulas 20. panta 5. punkta c) apakšpunktu un par ko pārkāpumu gadījumā piemēro sodus), vai

  • trešās valstis (kas ir aizliegts ar Regulas 20. panta 5. punkta d) apakšpunktu un par ko pārkāpumu gadījumā piemēro sodus), Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi tiek mudināti pirms ziedojuma pieņemšanas iegūt uzticamu un precīzu informāciju par ziedotāju, tostarp jo īpaši
  • par dzīvesvietas vai mītnes valsti, kā arī
  • par juridiskām personām - informāciju par to, kurš šīs juridiskās personas kontrolē (piemēram, iegūstot dibināšanas dokumentus, statūtus u.c. dokumentus).
 • Šī informācija ir jāsniedz arī attiecīgajā Iestādes pārskatu veidnē, bet, ja ziedojums pārsniedz 12 000 EUR, par to jāsniedz informācija tūlītējā ziņojumā.

Ziedojumu attiecināšana

 • Ziedojumus, par kuriem Iestādei ziņots, pildot Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 4. punktu, un kurus Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi saņēmuši N+1 gadā, uz N gadu var attiecināt tikai ļoti īpašos apstākļos.
 • Lai Iestāde šādu attiecinājumu uz N gadu varētu pieņemt, Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas politiskajam fondam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka attiecīgo ziedojumu veikt ziedotājs bija apņēmies vēl pirms N+1 gada, un ka ir bijusi izpildāma vienošanās par to, ka ziedojums tiks veikts N gadā.
 • Pat ja maksājums no donora vēl nav saņemts, šāda dokumentācija jānosūta Iestādei jau N gadā, piemēram, ziedojuma līgums vai jebkurš pamatā esošs līgums, vienpusējas saistības, maksājuma rīkojums, paziņojums šajā sakarā, piemēram, ar vēstuli un/vai e-pastu, rēķins utt.

Atsevišķi ziedojumi

 • Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 4. punktu Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi nekavējoties ziņo Iestādei par katru atsevišķu ziedojumu, kas pārsniedz 12 000 EUR.

 • Iestāde katrā konkrētā gadījumā izvērtēs, vai arī vairāki viena ziedotāja maksājumi ir kvalificējami kā atsevišķs ziedojums.

  • Tas jo īpaši var attiekties uz gadījumiem, kad ar ziedotāju ir noslēgta iepriekšēja vienošanās par vienu ziedojumu, bet maksājums ir veikts vairākās daļās.

  • Ja viens un tas pats ziedotājs veic atsevišķus spontānus maksājumus, Iestāde parasti neuzskatītu šos maksājumus par atsevišķu ziedojumu, par kuru nekavējoties jāpaziņo, ja kopā šīs summas pārsniedz 12 000 EUR (neskarot regulārās ziņošanas prasības gada pārskatu procesā).

Ziņošanas pienākumi pirms vēlēšanām

 • Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 3. punktā noteikts, ka "[...] par ziedojumiem, ko Eiropas politiskā partija un Eiropas politiskais fonds saņēmuši sešu mēnešu laikā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, reizi nedēļā rakstiski paziņo Iestādei saskaņā ar 2. punktu."

  • Šī pastiprinātā ziņošanas prasība ļauj Iestādei veikt pastāvīgas atbilstības pārbaudes, ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. pantā noteiktos ziedojumu ierobežojumus, un pastāvīgi atjaunināt publikāciju par ziedojumiem saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 32. pantu.
  • Attiecīgais laikposms: Nākamās Eiropas vēlēšanas notiks 2024. gada 6.-9. jūnijā. Tas nozīmē, ka Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 3. punktā noteiktais sešu mēnešu periods sākas 2023. gada 6. decembrī un ilgst līdz 2024. gada 5. jūnijam ieskaitot.
 • Praktiskā ietekme: Pastiprinātā ziņošanas prasība minētajā periodā attiecas gan uz Eiropas politiskajām partijām, gan Eiropas politiskajiem fondiem, un paredz katru nedēļu paziņot Iestādei par visiem saņemtajiem ziedojumiem neatkarīgi no to veida un vērtības.

  • "Ziedojumi": pastiprinātā ziņošanas prasība attiecas uz visiem ziedojumiem, ne tikai tiem, kas pārsniedz 12 000 EUR. Ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 2. panta 7. punktā ietverto plašo definīciju, Iestāde atgādina, ka tā savā tīmekļa vietnē ir publicējusi konkrētus norādījumus attiecībā uz ziedojumu jēdziena tvērumu (sk. iepriekš).
  • "Saņemti": Iepriekš norādītajā laikposmā par saņemtajiem ziedojumiem Iestādei jāziņo reizi nedēļā. Līdz ar to Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem ir jāinformē Iestāde neatkarīgi no tā, vai šie ziedojumi vēlāk tiek atdoti atpakaļ ziedotājam saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 6. punktu. Lūdzam ņemt vērā, ka šī savlaicīgā ziņošana neietekmē papildu prasību Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 6. punktā noteiktajā 30 dienu termiņā pārbaudīt un pēc savas iniciatīvas nosūtīt atpakaļ ziedojumu, kura pieņemšana neatbilstu Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014. Ja ziedojumus vēlāk atdod atpakaļ iniciatoram, Iestāde par to ir papildus jāinformē, lai šo informāciju varētu ņemt vērā atbilstības pārbaudēs un labot publikācijas Iestādes tīmekļa vietnē.
  • "Reizi nedēļā": Lai mazinātu administratīvo slogu Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem, Iestāde uzskatīs, ka Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds attiecīgajā nedēļā nav saņēmis ziedojumus, ja līdz nākamās nedēļas pirmajai darba dienai Iestāde par to nebūs saņēmusi paziņojumu. Tas neizslēdz iespēju, ka Iestāde var veikt pārbaudes.
 • Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 20. panta 3. punkta pārkāpumi, savlaicīgi neziņojot par ziedojumiem, ir sodāmi saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 27. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļu, ievērojot Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 29. pantu.
 • Iestāde vērš uzmanību uz papildu E-CAP norādījumiem par kampaņas pasākumiem, kas publicēti šeit: https://www.appf.europa.eu/appf/en/guidance/european-campaign-action-plan (piemērojams tikai Eiropas politiskajām partijām), tostarp pastāvīgi atjauninātu norādījumu kopumu, pamatojoties uz jautājumiem, kas saņemti no Eiropas politiskajām partijām.