Neatkarīgu ievērojamu personu komiteja

Neatkarīgu ievērojamu personu komiteja ir padomdevēja struktūra, kas piedalās Iestādes pārbaudes procedūrās saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 10., 10.a un 11. pantu. Tajā ir seši locekļi, no kuriem Eiropas Parlaments, Padome un Komisija katrs ieceļ divus locekļus.