Eiropas kampaņas darbības plāns

Eiropas kampaņas darbības plāns

Regulas 21. pants attiecas tikai uz Eiropas politiskajām partijām. Uz Eiropas politiskajiem fondiem tas neattiecas.

Papildus Regulas 21. pantam joprojām ir piemērojams Regulas 22. pantā noteiktais aizliegums tieši vai netieši finansēt citas politiskās partijas vai kandidātus. Iestāde atgādina par kritērijiem, kas izmantojami, lai izvērtētu to, vai ir ievēroti augstākminētie 22. panta noteikumi.

Vienlaikus Regulas 21. pantā Eiropas politiskās partijas tiek mudinātas veikt individuālas Eiropas vēlēšanu kampaņas, kurās jāturpina nodrošināt atbilstību Eiropas vērtībām un ar kurām papildina tajās ietilpstošo partiju kampaņas, tomēr skaidri nodalot abu veidu kampaņas.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Eiropas politiskās partijas vadošais kandidāts vienlaikus kandidē Eiropas Parlamenta vēlēšanās konkrētā ES dalībvalstī. Tādējādi Eiropas politiskajām partijām are ir tiesības sniegt finansiālu ieguldījumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņās, tostarp gadījumos, kad Eiropas politiskās partijas vadošais kandidāts vienlaikus ir kādas dalībvalsts vēlēšanu sarakstā, ar nosacījumu, ka tās ievēro Regulas 22. panta 1. punktu, kā norādīts iepriekš.

Šajā sakarībā Iestāde atgādina par pieciem pamatprincipiem, kas būtu jāievēro Eiropas politisko partiju kampaņās, kuras tās īsteno saistībā ar Eiropas vēlēšanām (šie pamatprincipi ir izstrādāti 2018. gadā kopā ar Eiropas Parlamenta Finanšu ģenerāldirektorātu):
 • tvērumu (transnacionāls (t. i., ietver vairākas dalībvalstis)),
 • saturu (koncentrēšanās uz galvenokārt Eiropai aktuāliem tematiem),
 • līdzdalību (Eiropas politiskās partijas atbildība),
 • autorību (Eiropas politiskās partijas redzamība) un
 • atbilstību valsts tiesību aktiem.
Lai veicinātu šo pamatprincipu praktisku ievērošanu un intensīvāk īstenotu atbilstības uzraudzības pārvaldību kampaņas sākumposmā, Iestāde ir izstrādājusi Eiropas kampaņu rīcības plāna ("E-CAP") instrumentu, kas palīdz Eiropas politiskajām partijām plānot kampaņas tā, lai tiktu ievēroti piemērojamie noteikumi un principi. Svarīgi atbilstības riska mazināšanas faktori ir, piemēram, līdzdalība vadošā kandidāta ("Spitzenkandidat/-in") aktivitātēs un izteikta Eiropas politiskās partijas redzamība.

Lai gan attiecībā uz Eiropas kampaņas pasākumiem var notikt informācijas apmaiņa ar valstu iestādēm, valstu iestāžu veiktie novērtējumi attiecībā uz valstu partijām vai kandidātiem (piemēram, gadījumos, kad Eiropas politisko partiju kopīgo darbību līdzfinansēšana saskaņā ar valsts politisko partiju finansēšanas tiesību aktiem var tikt uzskatīta par attiecīgo partiju vai kandidātu ieņēmumiem) neskar Iestādes novērtējumu saskaņā ar regulas 22. panta 1. punktu. Iestāde attiecīgos gadījumā sazinās ar dalībvalstīm, lai veicinātu regulas un valsts tiesību aktu kā divu savstarpēji papildinošu tiesiskā regulējuma līmeņu instrumentu saskaņotu piemērošanu.

Lead candidates ('Spitzenkandidaten') of European political parties as risk mitigators

 • The designation by a European political party of a lead candidate for the European elections ('Spitzenkandidat/-in'), as well as their participation in activities of the European political party concerned, are a key driver of the European nature of the campaign of the European political party concerned. 'Spitzenkandidaten' therefore mitigate compliance risks for the campaign of the European political party overall, as well as for individual activities in their presence, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • More particularly, 'Spitzenkandidaten' designated and presented as such by a European political party for its campaign to the European elections are reducing compliance risks in light of Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Due to the transnational nature of the European elections campaigns of European political parties, this compliance risk reduction effect applies also in the Member State where 'Spitzenkandidaten' are simultaneously on a national or regional ballot for election to the European Parliament, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

 • In light of Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, 'Spitzenkandidaten' can only be those designated by a European political party. The above risk mitigation effects only apply as of the time of such designation, and only in relation to the designating European political party.

Eiropas politisko partiju sadarbības kampaņas

No Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 viedokļa Eiropas mēroga sadarbības kampaņas, kurās piedalās dažādas Eiropas politiskās partijas, nav aizliegtas pašas par sevi, taču tajās nedrīkst apvienot ne dažādu iesaistīto Eiropas politisko partiju finansējumu, ne identitāti un lēmumu pieņemšanas procesus. Konkrētāk, uz Eiropas politisko partiju sadarbības kampaņām attiecas šādi ierobežojumi:

Darbību finansēšana šajā kontekstā būtu jāanalizē saskaņā ar regulas 22. panta 1. punktu, kā jūs pamatoti pieņemat.

Tāpēc Iestāde, tāpat kā attiecībā uz kopīgām darbībām ar partijām valsts līmenī, izvērtēs, vai viena Eiropas politiskā partija ir sniegusi tiešu vai netiešu finansējumu otrai. Netiešo finansējumu novērtē, ņemot vērā šādus kritērijus, kas sīkāk paskaidroti iepriekš:
 • Katras iesaistītās Eiropas politiskās partijas konsekventa redzamība
 • Katras iesaistītās Eiropas politiskās partijas atbildības līmenis par darbību
 • Līdzfinansējuma daļai jābūt reāli samērojamai ar katras iesaistītās Eiropas politiskās partijas kopējo līdzdalību.
Eiropas vēlēšanu kampaņas Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 21. panta 1. punkta izpratnē kā dalības veidu Eiropas vēlēšanās saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu veic Eiropas politiskās partijas, nevis sadarbības platformas, kas tās slēpj vai pārklāj. Tas nozīmē arī to, ka neviena no Eiropas politisko partiju vadošajām struktūrām kampaņas stratēģijas nolūkos vai kampaņas aktivitāšu īstenošanā nevar uzņemties saistības, ka tās vadīs attiecīgas citas Eiropas politiskās partijas vadošās struktūras vai arī struktūras, kas pieņem lēmumus ārpus kādas Eiropas politiskās partijas. Likumā noteiktajām lēmumu pieņemšanas procedūrām ir jāpaliek nošķirtām, un nav pieļaujama vispārēja (kampaņas) lēmumu pieņemšanas deleģēšana no vienas partijas citai vai ārējai platformai.

Līdz ar to Iestādes norādījumi par Eiropas Kampaņu rīcības plānu ("E-KAP") (sk. iepriekš) un līdzdalības pārbaudi Eiropas vēlēšanās joprojām tiek piemēroti atsevišķi, un katrai no Eiropas politiskajām partijām, kas iesaistītas kopīgā kampaņā, jāpierāda pietiekama lēmumu pieņemšanas autonomija.

Šī informācija neskar Eiropas Parlamenta kredītrīkotāja veikto novērtējumu atbilstoši tā kompetencei.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (the "Regulation"). The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
 • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

 • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

 • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.

European campaigns – visual and thematic risk mitigators

 • Subject to the above-mentioned constraints, and without prejudice to the assessment of concrete E-CAP, the Authority points out the following risk mitigating factors in relation to logos:

  • Logo of European political parties prominently visible

  • Topics of cross-border relevance, which would remain the same in campaigning activities across multiple Member States.
 • The risk mitigator "lead candidate" ("Spitzenkandidat/-in") recalled above can only be relied on in relation to a candidate that is nominated as such by the European political party itself, not merely by a member party, and campaigns for the European political party across Member States.

 • Compliance risks are high as regards a national candidate display alongside the European political parties and national party logos, if national logo and national candidate combined would take substantially more space on the display than the presence of the European political party and its logo on the same display (and consequently, national parties and candidates might appear as the main driver of this form of campaigning, thus casting doubt over compliance with the campaign ownership criterion).