Tiešā un netiešā finansējuma aizliegumi

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

· Netiešs finansējums pastāv gadījumos, kad valsts politiskā partija vai kandidāts gūst finansiālu priekšrocību, cita starpā izvairoties no izdevumiem, kurus tai vai tam būtu vajadzējis segt, pat ja nekāds tiešs līdzekļu pārskaitījums nav veikts (MENL/Parlaments, T-829/16; ADDE/Parlaments, T-48/17).

· Lai novērtētu, vai pastāv netiešs finansējums, Iestāde balstās uz dažādiem elementiem, piemēram, elementiem saistībā ar finansētā pasākuma saturu, kā arī ģeogrāfiskā tvēruma un laika elementu (sk. MENL/Parlaments, T-829/16; ADDE/Parlaments, T-48/17).

· Netieša finansējuma pierādīšanai ir pietiekami balstīties uz pietiekami konkrētu, precīzu un saskanīgu pierādījumu kopumu (ACRE/Parlaments, T-107/19).

Kopīgas darbības

 • Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 pēc būtības neaizliedz Eiropas politiskajām partijām vai Eiropas politiskajiem fondiem rīkot kopīgas darbības ar valsts līmeņa partneriem. Jo īpaši valsts līmeņa partnera aktivizēta komunikācija ar auditoriju Eiropas politiskās partijas vai politiskā fonda darbības vajadzībām var kalpot par līdzekli, ar ko efektīvi pievērst uzmanību Eiropas politikai un politiskiem jautājumiem. Taču vienmēr un jebkurā situācijā ir jāievēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. pantā noteiktais finansēšanas aizliegums.


 • Ja Eiropas politiskā partija rīko kopīgu darbību ar citu, jo īpaši valsts līmeņa, politisko partiju, tad pārmērīgi liela Eiropas politiskās partijas sniegtā finansējuma daļa šādai darbībai varētu tikt uzskatīta par netiešu finansējumu, kas aizliegts ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punktu.


 • Ja Eiropas politiskais fonds rīko kopīgu darbību ar politisko partiju vai citu politisko fondu, tad pārmērīgi liela Eiropas politiskā fonda sniegtā finansējuma daļa šādai darbībai varētu tikt uzskatīta par netiešu finansējumu, kas aizliegts ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 2. punktu.

 • Lai izvērtētu valsts līmeņa partijas vai fonda iespējamu netiešu finansēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, jāņem vērā vairāki faktori, jo īpaši turpmāk minētie:

  • Eiropas politiskās partijas/fonda konsekventa pamanāmība;

  • tas, cik lielā mērā rīkotā darbība ir Eiropas politiskās partijas vai politiskā fonda darbība, salīdzinot ar valsts līmeņa partiju vai fondu, -- izvērtējot šo faktoru, būtiska nozīme ir darbības vispārējam kontekstam, tvērumam, saturam, mērķiem, mērķgrupai vai mērķgrupām, motivācijai un darbības iespējamai nozīmei valsts līmeņa politiskās partijas panākumu nodrošināšanā valsts līmeņa vēlēšanās (sk. arī spriedumu lietā T-829/16 MENL/Parlaments, 83. un nākamie punkti);

  • Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda segtā līdzfinansējuma daļa, kam vajadzētu būt reālistiski samērojamai ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda vispārējo iesaistes pakāpi konkrētajā darbībā, salīdzinot ar valsts līmeņa partijas iesaisti (sk. arī spriedumu lietā T-829/16 MENL/Parlaments, 89. punkts).

Kandidāts

 • Attiecībā uz kandidātiem Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punktā paredzēta prasība katrā gadījumā atsevišķi novērtēt to, vai kandidātu ir tieši vai netieši finansējusi Eiropas politiskā partija.

 • Kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai persona ir uzskatāma par kandidātu, ir šādi:

  • pamatots iemesls uzskatīt, ka persona kandidēja vēlēšanās tajā laikā, kamēr Eiropas politiskā partija īstenoja kādu savu darbību, kurā attiecīgā persona piedalījās, jo īpaši ņemot vērā publiskus paziņojumus un kandidatūru izvirzīšanas procesu attiecīgajā partijā un/vai dalībvalstī; kā arī

  • laiks starp darbību, kurā piedalījās attiecīgā persona, un vēlēšanām.
 • Persona, kura iepriekš kandidējusi uz vēlētu amatu (neatkarīgi no attiecīgo vēlēšanu rezultātiem), pēc vēlēšanām īstenotu darbību kontekstā vairs netiek uzskatīta par "kandidātu" Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punkta izpratnē, izņemot gadījumus, kad darbības laikā šī persona atbilstīgi iepriekš izklāstītajiem kritērijiem kandidē uz ievēlēšanu tajā pašā vai citā vēlētā amatā.

 • Atgādinām, ka Regulas 22. panta 1. punktu var piemērot arī citu apsvērumu dēļ, pat tad, ja konkrētajā darbībā nepiedalās neviens kandidāts, piemēram, arī tad, ja Eiropas politiskās partijas apmaksātā pasākumā kāds (amatā jau ievēlēts) tās dalībpartijas pārstāvis nodrošina šai dalībpartijai atpazīstamību un publicitāti uz Eiropas politiskās partijas rēķina (lūdzam šajā sakarā skatīt iepriekš izklāstītos vispārīgos norādījumus par kopīgām darbībām).

Activities of associated entities of a European political party

 • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

 • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

 • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
  • visibility of the European political party or its European associated entity;
  • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
  • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.