Tiešā un netiešā finansējuma aizliegumi

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Eiropas politiskās partijas saistīto struktūru darbības

 • Iestāde atgādina, ka Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punkts attiecas arī uz darbībām, ko veic Eiropas līmeņa saistītās struktūras, kuras saņem finansiālu atbalstu no Eiropas politiskās partijas.

 • Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punkts neaizliedz Eiropas politiskās partijas saistīto struktūru kopīgas darbības ar dalībvalstīm vai to saistītajām struktūrām.

 • Tomēr šis noteikums paredz, ka Eiropas politiskajai partijai ir jānodrošina, lai gadījumā, ja tās saistītās struktūras veic kopīgas darbības ar dalībpartijām vai to saistītajām struktūrām, līdzfinansējuma likme atspoguļotu vairākus faktorus, kas saistīti ar attiecīgā pasākuma kontekstu un saturu (sk. iepriekš). Jo īpaši jāņem vērā šādi faktori:
  • Eiropas politiskās partijas vai ar to saistītās Eiropas struktūras pamanāmība;
  • Eiropas politiskās partijas saistītās struktūras līdzdalības līmenis pasākumā un
  • Eiropas politiskās partijas saistītās struktūras līdzfinansējuma daļai jābūt proporcionālai tās pamanāmībai un līdzdalības līmenim salīdzinājumā ar dalībpartijas vai tās saistītās struktūras līdzfinansējuma daļu.

Kopīgas darbības

 • Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 pēc būtības neaizliedz Eiropas politiskajām partijām vai Eiropas politiskajiem fondiem rīkot kopīgas darbības ar valsts līmeņa partneriem. Jo īpaši valsts līmeņa partnera aktivizēta komunikācija ar auditoriju Eiropas politiskās partijas vai politiskā fonda darbības vajadzībām var kalpot par līdzekli, ar ko efektīvi pievērst uzmanību Eiropas politikai un politiskiem jautājumiem. Taču vienmēr un jebkurā situācijā ir jāievēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. pantā noteiktais finansēšanas aizliegums.

 • Ja Eiropas politiskā partija rīko kopīgu darbību ar citu, jo īpaši valsts līmeņa, politisko partiju, tad pārmērīgi liela Eiropas politiskās partijas sniegtā finansējuma daļa šādai darbībai varētu tikt uzskatīta par netiešu finansējumu, kas aizliegts ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punktu.

 • Ja Eiropas politiskais fonds rīko kopīgu darbību ar politisko partiju vai citu politisko fondu, tad pārmērīgi liela Eiropas politiskā fonda sniegtā finansējuma daļa šādai darbībai varētu tikt uzskatīta par netiešu finansējumu, kas aizliegts ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 2. punktu. .

 • Lai izvērtētu valsts līmeņa partijas vai fonda iespējamu netiešu finansēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, jāņem vērā vairāki faktori, jo īpaši turpmāk minētie:

  • Eiropas politiskās partijas/fonda konsekventa pamanāmība;

  • tas, cik lielā mērā rīkotā darbība ir Eiropas politiskās partijas vai politiskā fonda darbība, salīdzinot ar valsts līmeņa partiju vai fondu. Izvērtējot šo faktoru, būtiska nozīme ir darbības vispārējam kontekstam, tvērumam, saturam, mērķiem, mērķgrupai vai mērķgrupām, motivācijai un darbības iespējamai nozīmei valsts līmeņa politiskās partijas panākumu nodrošināšanā valsts līmeņa vēlēšanās (sk. arī spriedumu lietā T-829/16 MENL/Parlaments, 83. un nākamie punkti);

  • Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda segtā līdzfinansējuma daļa, kam vajadzētu būt reālistiski samērojamai ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda vispārējo iesaistes pakāpi konkrētajā darbībā, salīdzinot ar valsts līmeņa partijas iesaisti (sk. arī spriedumu lietā T-829/16 MENL/Parlaments, 89. punkts).

Kandidāts

 • Attiecībā uz kandidātiem Regulas (ES, Euratom) Nr. 141/2014 22. panta 1. punktā paredzēta prasība katrā gadījumā atsevišķi novērtēt to, vai kandidātu ir tieši vai netieši finansējusi Eiropas politiskā partija.

 • Kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai persona ir uzskatāma par kandidātu, ir šādi:

  • pamatots iemesls uzskatīt, ka persona kandidēja vēlēšanās tajā laikā, kamēr Eiropas politiskā partija īstenoja kādu savu darbību, kurā attiecīgā persona piedalījās, jo īpaši ņemot vērā publiskus paziņojumus un kandidatūru izvirzīšanas procesu attiecīgajā partijā un/vai dalībvalstī; un

  • laiks starp darbību, kurā piedalījās attiecīgā persona, un vēlēšanām.
 • Persona, kura iepriekš kandidējusi uz vēlētu amatu (neatkarīgi no attiecīgo vēlēšanu rezultātiem), pēc vēlēšanām īstenotu darbību kontekstā vairs netiek uzskatīta par kandidātu Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punkta izpratnē, izņemot gadījumus, kad darbības laikā šī persona atbilstīgi iepriekš izklāstītajiem kritērijiem kandidē uz ievēlēšanu tajā pašā vai citā vēlētā amatā.

 • Atgādinām, ka Regulas 22. panta 1. punktu var piemērot arī citu apsvērumu dēļ, pat tad, ja konkrētajā darbībā nepiedalās neviens kandidāts, piemēram, arī tad, ja Eiropas politiskās partijas apmaksātā pasākumā kāds (amatā jau ievēlēts) tās dalībpartijas pārstāvis nodrošina šai dalībpartijai pamanāmību un publicitāti uz Eiropas politiskās partijas rēķina (lūdzam šajā sakarā skatīt iepriekš izklāstītos vispārīgos norādījumus par kopīgām darbībām).

Vispārēja informācija

 • Netiešs finansējums pastāv gadījumos, kad valsts politiskā partija vai kandidāts gūst finansiālu priekšrocību, cita starpā izvairoties no izdevumiem, kurus tai vai tam būtu vajadzējis segt, pat ja nekāds tiešs līdzekļu pārskaitījums nav veikts. (MENL/Parlaments, T-829/16; ADDE/Parlaments, T-48/17).
 • Lai novērtētu, vai netiešs finansējums pastāv, Iestāde pamatojas uz vairākiem elementiem, piemēram, elementiem, kas attiecas uz finansētā pasākuma saturu, kā arī ģeogrāfiskajiem un laika elementiem. (skat. MENL/Parlaments, T-829/16; ADDE/Parlaments, T-48/17).
 • Lai pierādītu netiešā finansējuma esamību, ir pietiekami balstīties uz "pietiekami konkrētu, precīzu un saskanīgu pierādījumu kopumu" (ACRE/Parlaments, T-107/19).