Tiešā un netiešā finansējuma aizliegumi

Pamatojoties uz pēdējos gados gūto pieredzi Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ("regula") praktiskajā piemērošanā, Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ("Iestāde") cenšas nodrošināt piekļuvi Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem paredzētu neizsmeļošu norāžu kopumam. Iestādes sniegtie norādījumi neietekmē Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 tieši saistošo raksturu. Turklāt šie norādījumi var tikt vēlāk pielāgoti atbilstoši turpmāk uzkrātajai pieredzei un/vai tiesiskā regulējuma izmaiņām.

Kopīgas darbības

  • Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 pēc būtības neaizliedz Eiropas politiskajām partijām vai Eiropas politiskajiem fondiem rīkot kopīgas darbības ar valsts līmeņa partneriem. Jo īpaši valsts līmeņa partnera aktivizēta komunikācija ar auditoriju Eiropas politiskās partijas vai politiskā fonda darbības vajadzībām var kalpot par līdzekli, ar ko efektīvi pievērst uzmanību Eiropas politikai un politiskiem jautājumiem. Taču vienmēr un jebkurā situācijā ir jāievēro Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. pantā noteiktais finansēšanas aizliegums.


  • Ja Eiropas politiskā partija rīko kopīgu darbību ar citu, jo īpaši valsts līmeņa, politisko partiju, tad pārmērīgi liela Eiropas politiskās partijas sniegtā finansējuma daļa šādai darbībai varētu tikt uzskatīta par netiešu finansējumu, kas aizliegts ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 1. punktu.


  • Ja Eiropas politiskais fonds rīko kopīgu darbību ar politisko partiju vai citu politisko fondu, tad pārmērīgi liela Eiropas politiskā fonda sniegtā finansējuma daļa šādai darbībai varētu tikt uzskatīta par netiešu finansējumu, kas aizliegts ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. panta 2. punktu.

  • Lai izvērtētu valsts līmeņa partijas vai fonda iespējamu netiešu finansēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, jāņem vērā vairāki faktori, jo īpaši turpmāk minētie:

    • Eiropas politiskās partijas/fonda konsekventa pamanāmība;

    • tas, cik lielā mērā rīkotā darbība ir Eiropas politiskās partijas vai politiskā fonda darbība, salīdzinot ar valsts līmeņa partiju vai fondu, -- izvērtējot šo faktoru, būtiska nozīme ir darbības vispārējam kontekstam, tvērumam, saturam, mērķiem, mērķgrupai vai mērķgrupām, motivācijai un darbības iespējamai nozīmei valsts līmeņa politiskās partijas panākumu nodrošināšanā valsts līmeņa vēlēšanās (sk. arī spriedumu lietā T-829/16 MENL/Parlaments, 83. un nākamie punkti);

    • Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda segtā līdzfinansējuma daļa, kam vajadzētu būt reālistiski samērojamai ar Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda vispārējo iesaistes pakāpi konkrētajā darbībā, salīdzinot ar valsts līmeņa partijas iesaisti (sk. arī spriedumu lietā T-829/16 MENL/Parlaments, 89. punkts).

· Netiešs finansējums pastāv gadījumos, kad valsts politiskā partija vai kandidāts gūst finansiālu priekšrocību, cita starpā izvairoties no izdevumiem, kurus tai vai tam būtu vajadzējis segt, pat ja nekāds tiešs līdzekļu pārskaitījums nav veikts (MENL/Parlaments, T-829/16; ADDE/Parlaments, T-48/17).

· Lai novērtētu, vai pastāv netiešs finansējums, Iestāde balstās uz dažādiem elementiem, piemēram, elementiem saistībā ar finansētā pasākuma saturu, kā arī ģeogrāfiskā tvēruma un laika elementu (sk. MENL/Parlaments, T-829/16; ADDE/Parlaments, T-48/17).

· Netieša finansējuma pierādīšanai ir pietiekami balstīties uz pietiekami konkrētu, precīzu un saskanīgu pierādījumu kopumu (ACRE/Parlaments, T-107/19).