Sankcijas

Iestāde var piemērot sankcijas Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem, ja tie neievēro Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 izklāstītos noteikumus un pienākumus.

Vairāk informācijas par juridisko pamatu skatīt turpmākajā lapā.