Riaditeľ

Pascal Schonard je právnik s titulmi z Francúzska a Nemecka. Absolvoval postgraduálne štúdium na francúzskej École nationale d'administration (ENA).

Pascal Schonard bol rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady a Komisie vymenovaný za riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie s platnosťou od 1. septembra 2021 (Ú. v. EÚ L 277, 2.8.2021, s. 145). Predtým pracoval v advokátskej kancelárii, ako prokurátor a ako úradník na generálnych riaditeľstvách pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť Európskej komisie, v kancelárii generálneho tajomníka a v právnej službe Európskeho parlamentu.


„Úrad zabezpečuje postupy registrácie a overovania v súvislosti s európskymi politickými stranami a nadáciami. Dohliada na to, či európske politické strany a nadácie dodržiavajú platné právne predpisy EÚ, a v prípade potreby rozhoduje o sankciách v súlade s procesnými právami.

Úrad prispieva k politickému povedomiu na európskej úrovni tým, že zabezpečuje viditeľnosť dokumentácie, ktorú je povinný zverejňovať.

Je súčasťou reťazca príslušných správnych orgánov a plní si svoje povinnosti v spolupráci s inými inštitúciami, ako aj vnútroštátnymi orgánmi - vrátane zabezpečenia integrity európskych volieb voči zneužitiu údajov.

Motivovaný tím úradu vykonáva túto úlohu nezávisle, efektívne a so zreteľom na politický pluralizmus. Posilňuje tak európsku demokraciu, chráni záujmy daňovníkov a podporuje poslanie Európskeho parlamentu.

Ďalšie informácie o našej práci nájdete na týchto stránkach."

Pascal SCHONARD