Dary a príspevky

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

Formy darov a príspevkov

· Platby nepochádzajúce z EÚ: Všeobecný súd Európskej únie objasnil, že strany usadené mimo EÚ nemožno považovať za politické strany v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pretože nie sú zložené z občanov Únie (rozsudok z 25. novembra 2020, ACRE/Parlament, vec T-107/19), a preto nemôžu prispievať. Zákaz darov prijatých od verejných orgánov, súkromných subjektov alebo od jednotlivcov z tretej krajiny je stanovený v článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

· Platby prijaté európskymi politickými stranami sa preto musia okamžite vrátiť v súlade s článkom 20 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, v opačnom prípade by úrad musel zvážiť sankciu stanovenú v článku 27 ods. 2 písm. i) nariadenia.

· Podľa článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 vymedzenie pojmu „dar" zahŕňa nielen priame platby v hotovosti, ale aj nepriame platby prostredníctvom „akejkoľvek inej transakcie, ktorá pre európsku politickú stranu predstavuje hospodársku výhodu, s výnimkou členských príspevkov". To môže zahŕňať transakcie medzi tretími stranami, ktoré oslobodzujú európsku politickú stranu alebo nadáciu od platieb, ktoré by inak poskytla európska politická strana alebo nadácia.

Skutočný darca

 • Pri posudzovaní zákonnosti darov podľa článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 musí úrad overiť a určiť presnú totožnosť darcu v prípade, že sa na poskytnutí takéhoto daru podieľa viac ako jedna osoba alebo subjekt.

 • Mohlo by to tak byť napríklad v situácii, keď je jeden právny subjekt v rámci skupiny spoločností v priamom kontakte s EUPP/EUPF o dare, zatiaľ čo príslušnú platbu v konečnom dôsledku vykoná iný subjekt v rámci tej istej skupiny spoločností.

 • V takejto situácii sa úrad bude opierať o koncepciu „skutočného darcu", t. j. posúdi, odkiaľ platba skutočne pochádza z príslušnej skupiny spoločností. V tejto súvislosti úrad zohľadní okrem iného tieto faktory:

  • Ktorý subjekt bol priamo zapojený do vytvorenia právneho základu platby (napr. dojednal dohodu o sponzorstve)?

  • Bol tento subjekt oprávnený uplatniť svoju vlastnú diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o obsah dohody a spôsoby platby?

  • Aká bola úloha a zodpovednosť druhého zapojeného subjektu? Konal len ako poskytovateľ platobných služieb alebo mal úlohu zodpovednosti v podkladovej dohode?
 • V každom prípade žiadna z osôb alebo subjektov zapojených do procesu darovania (iniciátor alebo platiteľ) nesmie byť v situácii, ktorá je zakázaná článkom 20 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Pôvod darov - "Poznajte svojho darcu"

 • S cieľom zabrániť neúmyselnému prijatiu platieb, najmä:

  • od verejných orgánov a subjektov, na ktoré môže mať takýto verejný orgán dominantný vplyv (zakázané podľa článku 20 ods. 5 písm. c) nariadenia a podliehajúce sankciám v prípade porušenia), alebo

  • zo zdrojov z tretích krajín (zakázané podľa článku 20 ods. 5 písm. d) nariadenia a podliehajúce sankciám v prípade porušenia),
 • sa európske politické strany a európske politické nadácie vyzývajú, aby pred prijatím daru získali spoľahlivé a presné informácie o darcovi, a to najmä

  • o krajine pobytu alebo sídla a

  • v prípade právnych subjektov informácie o tom, kto ich kontroluje (napr. prostredníctvom zakladajúcich dokumentov, stanov atď.).
 • Tieto informácie by sa mali zhodovať s informáciami v príslušnom vzore pre oznamovanie úradu a v prípade darov presahujúcich 12 000 EUR v okamžitom oznámení.

Dary – priradenie

 • Dary oznámené úradu podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v roku N + 1 môžu byť priradené k roku N len vo veľmi špecifických prípadoch.
 • Aby úrad priradenie k roku N akceptoval, musia európske politické strany a európske politické nadácie predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že sa darca zaviazal k vyplateniu príslušného daru už pred rokom N + 1 a že sa vo vymožiteľnej dohode stanovilo, že sa dar vyplatí v roku N.
 • Dokumentácia sa musí zaslať úradu už v roku N, aj keď ešte nebola prijatá platba od darcu. Môže to byť dohoda o darovaní alebo akákoľvek súvisiaca zmluvná dohoda, jednostranný záväzok, platobný príkaz, príslušné oznámenie formou listu a/alebo e-mailu, faktúra atď.

Jednotlivé dary

 • Podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 európske politické strany a európske politické nadácie musia bezodkladne oznámiť úradu jednotlivé dary presahujúce 12 000 EUR.

 • Úrad podľa jednotlivých prípadov posúdi, či sa za jednotlivý dar považujú aj viaceré platby od jedného darcu.

  • Môže to tak byť najmä v prípade, keď existuje predbežná dohoda s darcom zameraná na jednotlivý dar, ale platba sa uskutočnila vo viacerých tranžiach.

  • V prípade samostatných spontánnych platieb od toho istého darcu úrad zvyčajne nepovažuje tieto platby za jednotlivý dar, ktorý si vyžaduje okamžité oznámenie, ak kumulované sumy presahujú 12 000 EUR (bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na pravidelné podávanie správ v priebehu procesu ročnej účtovnej závierky).

Pre-election reporting obligations

 • Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 provides that "[...] donations received by European political parties and European political foundations within six months prior to elections to the European Parliament shall be reported on a weekly basis to the Authority in writing and in accordance with paragraph 2".

  • This upgraded reporting requirement enables the Authority to conduct ongoing compliance controls in light of the limitations imposed on donations by Article 20 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, and to continuously update publication of donations in accordance with Article 32 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.
  • Relevant period: The 2024 elections to the European Parliament will take place on 6-9 June 2024. This means that the six months period laid down in Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 will begin on 6 December 2023 and run until 5 June 2024 included.
 • Practical implications: The upgraded reporting during the above period consists of the requirement, applicable to both European political parties and European political foundations, to communicate to the Authority on a weekly basis all donations they receive, irrespective of their nature and value.

  • 'Donations': the upgraded reporting requirement applies to all donations, not only those exceeding EUR 12 000. In light of the broad definition contained in Article 2(7) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority kindly recalls that it has published on its website specific elements of guidance in relation to the scope of the term donations (see above).
  • 'Received': In the time-frame indicated above donations received need to be reported to the Authority on a weekly basis. Consequently, European political parties and European political foundations need to inform the Authority, regardless of whether those donations are later returned to the originator by virtue of Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Please note that this early reporting does not affect the complementary requirement on European political parties and European political foundations to check and return on their own initiative a donation whose acceptance would not be compliant with the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, within the time limit of 30 days imposed by Article 20(6) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. If donations are later returned to the originator, the Authority has to be informed thereof additionally, so as to enable the taking into account of this information for its compliance controls and the correction of publications on the Authority's website.
  • 'On a weekly basis': To limit the administrative burden on European political parties and European political foundations, the Authority will assume that a European political party or European political foundation has not received any donation in a given week if no communication is received by the Authority in this respect by the first working day of the following week. This does not exclude the possibility of checks by the Authority.
 • Infringements of Article 20(3) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 by absence of timely reporting of donations are sanctionable by virtue of Article 27(2)(a)(iii) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, subject to Article 29 of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.