Dary a príspevky

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

Formy darov a príspevkov

· Platby nepochádzajúce z EÚ: Všeobecný súd Európskej únie objasnil, že strany usadené mimo EÚ nemožno považovať za politické strany v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pretože nie sú zložené z občanov Únie (rozsudok z 25. novembra 2020, ACRE/Parlament, vec T-107/19), a preto nemôžu prispievať. Zákaz darov prijatých od verejných orgánov, súkromných subjektov alebo od jednotlivcov z tretej krajiny je stanovený v článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

· Platby prijaté európskymi politickými stranami sa preto musia okamžite vrátiť v súlade s článkom 20 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, v opačnom prípade by úrad musel zvážiť sankciu stanovenú v článku 27 ods. 2 písm. i) nariadenia.

· Podľa článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 vymedzenie pojmu „dar" zahŕňa nielen priame platby v hotovosti, ale aj nepriame platby prostredníctvom „akejkoľvek inej transakcie, ktorá pre európsku politickú stranu predstavuje hospodársku výhodu, s výnimkou členských príspevkov". To môže zahŕňať transakcie medzi tretími stranami, ktoré oslobodzujú európsku politickú stranu alebo nadáciu od platieb, ktoré by inak poskytla európska politická strana alebo nadácia.

Dary – priradenie

 • Dary oznámené úradu podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v roku N + 1 môžu byť priradené k roku N len vo veľmi špecifických prípadoch.
 • Aby úrad priradenie k roku N akceptoval, musia európske politické strany a európske politické nadácie predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že sa darca zaviazal k vyplateniu príslušného daru už pred rokom N + 1 a že sa vo vymožiteľnej dohode stanovilo, že sa dar vyplatí v roku N.
 • Dokumentácia sa musí zaslať úradu už v roku N, aj keď ešte nebola prijatá platba od darcu. Môže to byť dohoda o darovaní alebo akákoľvek súvisiaca zmluvná dohoda, jednostranný záväzok, platobný príkaz, príslušné oznámenie formou listu a/alebo e-mailu, faktúra atď.

Jednotlivé dary

 • Podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 európske politické strany a európske politické nadácie musia bezodkladne oznámiť úradu jednotlivé dary presahujúce 12 000 EUR.

 • Úrad podľa jednotlivých prípadov posúdi, či sa za jednotlivý dar považujú aj viaceré platby od jedného darcu.

  • Môže to tak byť najmä v prípade, keď existuje predbežná dohoda s darcom zameraná na jednotlivý dar, ale platba sa uskutočnila vo viacerých tranžiach.

  • V prípade samostatných spontánnych platieb od toho istého darcu úrad zvyčajne nepovažuje tieto platby za jednotlivý dar, ktorý si vyžaduje okamžité oznámenie, ak kumulované sumy presahujú 12 000 EUR (bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na pravidelné podávanie správ v priebehu procesu ročnej účtovnej závierky).

Skutočný darca

 • Pri posudzovaní zákonnosti darov podľa článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 musí úrad overiť a určiť presnú totožnosť darcu v prípade, že sa na poskytnutí takéhoto daru podieľa viac ako jedna osoba alebo subjekt.

 • Mohlo by to tak byť napríklad v situácii, keď je jeden právny subjekt v rámci skupiny spoločností v priamom kontakte s EUPP/EUPF o dare, zatiaľ čo príslušnú platbu v konečnom dôsledku vykoná iný subjekt v rámci tej istej skupiny spoločností.

 • V takejto situácii sa úrad bude opierať o koncepciu „skutočného darcu", t. j. posúdi, odkiaľ platba skutočne pochádza z príslušnej skupiny spoločností. V tejto súvislosti úrad zohľadní okrem iného tieto faktory:

  • Ktorý subjekt bol priamo zapojený do vytvorenia právneho základu platby (napr. dojednal dohodu o sponzorstve)?

  • Bol tento subjekt oprávnený uplatniť svoju vlastnú diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o obsah dohody a spôsoby platby?

  • Aká bola úloha a zodpovednosť druhého zapojeného subjektu? Konal len ako poskytovateľ platobných služieb alebo mal úlohu zodpovednosti v podkladovej dohode?
 • V každom prípade žiadna z osôb alebo subjektov zapojených do procesu darovania (iniciátor alebo platiteľ) nesmie byť v situácii, ktorá je zakázaná článkom 20 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Pôvod darov - "Poznajte svojho darcu"

 • S cieľom zabrániť neúmyselnému prijatiu platieb, najmä:

  • od verejných orgánov a subjektov, na ktoré môže mať takýto verejný orgán dominantný vplyv (zakázané podľa článku 20 ods. 5 písm. c) nariadenia a podliehajúce sankciám v prípade porušenia), alebo

  • zo zdrojov z tretích krajín (zakázané podľa článku 20 ods. 5 písm. d) nariadenia a podliehajúce sankciám v prípade porušenia),
 • sa európske politické strany a európske politické nadácie vyzývajú, aby pred prijatím daru získali spoľahlivé a presné informácie o darcovi, a to najmä

  • o krajine pobytu alebo sídla a

  • v prípade právnych subjektov informácie o tom, kto ich kontroluje (napr. prostredníctvom zakladajúcich dokumentov, stanov atď.).
 • Tieto informácie by sa mali zhodovať s informáciami v príslušnom vzore pre oznamovanie úradu a v prípade darov presahujúcich 12 000 EUR v okamžitom oznámení.

Diskontné sadzby

 • V súlade s článkom 2 ods. 7 a 8 nariadenia poskytnutie tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác za cenu nižšiu, ako je trhová hodnota, predstavuje dar alebo, ak ho poskytne člen uznaný v nariadení ako taký, príspevok. V takom prípade a v tomto rozsahu sa uplatňujú pravidlá oznamovania a obmedzenia týkajúce sa darov a príspevkov, ako sú stanovené najmä v článku 20 nariadenia.

 • Nie všetky zľavy však predstavujú dary alebo príspevky v zmysle nariadenia: v tejto súvislosti treba posúdiť rozsah a výšku zľavy. Konkrétnejšie, s cieľom určiť, či sa poskytovanie tovaru, služieb a prác za diskontnú cenu má kvalifikovať ako dar alebo príspevok, malo by sa zvážiť:

  • či zľava prináša prospech konkrétnej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii, alebo vyšší prospech ako iným (čo by naznačovalo dar alebo príspevok), alebo či má rovnaký prospech skupina potenciálnych zákazníkov, ktorí sú vopred definovaní na základe objektívnych kritérií (napr. zľava poskytovaná všetkým „mimovládnym organizáciám") a v každom prípade,

  • či je zľava v rozpore so všeobecne uznávanými trhovými zásadami (napr. poskytovanie tovaru alebo služby pod úrovňou nákladov) (čo by naznačovalo dar alebo príspevok).