Dary a príspevky

Na základe skúseností s praktickým uplatňovaním nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len „nariadenie") za posledné roky sa Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad") snaží poskytnúť prístup k súboru neúplných usmernení pre európske politické strany a európske politické nadácie. Žiadne usmernenie úradu nemá vplyv na priamo záväzný charakter nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Takéto usmernenia budú navyše naďalej predmetom úprav pri ďalšom rozširovaní a/alebo zmene legislatívneho rámca.

Formy darov a príspevkov

 • Podľa článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 vymedzenie pojmu „dar" zahŕňa nielen priame platby v hotovosti, ale aj nepriame platby prostredníctvom „akýchkoľvek ďalších transakcií [...], ktoré predstavujú pre [...] európsku politickú stranu [...] hospodársku výhodu, s výnimkou členských príspevkov". To môže zahŕňať transakcie medzi tretími stranami, ktoré oslobodzujú európsku politickú stranu alebo nadáciu od platieb, ktoré by inak poskytla európska politická strana alebo nadácia.
 • Zvýhodnené sadzby: V súlade s článkom 2 ods. 7 a 8 nariadenia poskytnutie tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác za cenu nižšiu, ako je ich trhová hodnota, predstavuje dar alebo v prípade, že ich poskytuje člen uznaný podľa tohto nariadenia, príspevok. V takom prípade sa v príslušnom rozsahu uplatňujú pravidlá oznamovania a príslušné obmedzenia týkajúce sa darov a príspevkov, ako sú stanovené najmä v článku 20 nariadenia.

 • Nie všetky zľavy však predstavujú dary alebo príspevky v zmysle tohto nariadenia: v tejto súvislosti treba posúdiť výšku a rozsah zľavy. S cieľom určiť, či sa má poskytnutie tovaru, služieb a prác za zvýhodnenú cenu považovať za dar alebo príspevok, treba konkrétne zvážiť:

  • či zľava poskytuje výhodu konkrétnej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii alebo či im prináša výhodu väčšiu ako iným príjemcom (čo by naznačovalo dar alebo príspevok), alebo či naopak prináša rovnakú výhodu skupine potenciálnych zákazníkov, ktorí sú vopred definovaní na základe objektívnych kritérií (napr. zľava poskytovaná všetkým „mimovládnym organizáciám") a v každom prípade,

  • či je zľava v rozpore so všeobecne uznávanými trhovými zásadami (napr. poskytnutie tovaru alebo služby pod úrovňou nákladov) (čo by naznačovalo dar alebo príspevok).

Skutočný darca

 • Pri posudzovaní zákonnosti darov podľa článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 musí úrad overiť a určiť presnú totožnosť darcu v prípade, že sa na poskytnutí daného daru podieľa viac ako jedna osoba alebo subjekt.

 • Mohlo by to tak byť napríklad v situácii, keď je v súvislosti s darom v priamom kontakte s európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou jeden právny subjekt v rámci skupiny spoločností, zatiaľ čo príslušnú platbu v konečnom dôsledku vykoná iný subjekt z tej istej skupiny spoločností.

 • V takomto prípade bude úrad vychádzať z koncepcie „skutočného darcu", t. j. posúdi, odkiaľ platba v rámci príslušnej skupiny spoločností skutočne pochádza. V tejto súvislosti úrad zohľadní okrem iného tieto faktory:

  • Ktorý subjekt bol priamo zapojený do vytvorenia právneho základu platby (napr. dojednal dohodu o sponzorstve)?

  • Bol tento subjekt oprávnený uplatniť vlastnú diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o obsah dohody a spôsoby platby?

  • V čom spočívala úloha a zodpovednosť druhého zapojeného subjektu? Konal len ako poskytovateľ platobných služieb alebo mu bola v príslušnej dohode stanovená určitá zodpovednosť?
 • V každom prípade platí, že žiadna z osôb alebo subjektov zapojených do procesu darovania (iniciátor alebo platiteľ) sa nesmie nachádzať v situácii, ktorá je zakázaná článkom 20 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Pôvod darov - "Poznajte svojho darcu"

 • Platby nepochádzajúce z EÚ: Všeobecný súd Európskej únie objasnil, že strany usadené mimo EÚ nemožno považovať za politické strany v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z dôvodu, že nie sú zložené z občanov Únie (rozsudok z 25. novembra 2020, ACRE/Parlament, vec T-107/19), a preto nemôžu európskym politickým stranám poskytovať príspevky. Zákaz darov prijatých od orgánov verejnej moci, súkromných subjektov alebo jednotlivcov z tretej krajiny je stanovený v článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
 • S cieľom zabrániť neúmyselnému prijatiu platieb, predovšetkým od orgánov verejnej moci a verejných subjektov, na ktoré môže mať takýto orgán verejnej moci dominantný vplyv (zakázané podľa článku 20 ods. 5 písm. c) nariadenia a podliehajúce sankciám v prípade porušenia), alebo

 • zo zdrojov z tretích krajín (zakázané podľa článku 20 ods. 5 písm. d) nariadenia a podliehajúce sankciám v prípade porušenia), sa európske politické strany a európske politické nadácie vyzývajú, aby pred prijatím daru získali spoľahlivé a presné informácie o darcovi, a to najmä
  • o krajine pobytu alebo sídla a
  • v prípade právnych subjektov aj informácie o tom, kto má nad nimi kontrolu (napr. prostredníctvom zakladajúcich dokumentov, stanov atď.).
 • Tieto údaje by mali byť obsiahnuté v príslušnom formulári pre podávanie informácií úradu a v prípade darov presahujúcich 12 000 EUR v bezodkladnom oznámení úradu.

Dary – priradenie

 • Dary oznámené úradu podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v roku N + 1 môžu byť priradené k roku N len vo veľmi špecifických prípadoch.
 • Aby úrad priradenie k roku N akceptoval, musia európske politické strany a európske politické nadácie predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že sa darca zaviazal k vyplateniu príslušného daru už pred rokom N + 1 a že sa vo vymožiteľnej dohode stanovilo, že dar sa vyplatí v roku N.
 • Táto dokumentácia sa musí zaslať úradu už v roku N, aj keď platba od darcu ešte nebola prijatá. Môže to byť darovacia zmluva alebo akákoľvek súvisiaca zmluvná dohoda, jednostranný záväzok, platobný príkaz, súvisiaca korešpondencia, napríklad formou listu a/alebo e-mailu, faktúra atď.

Jednotlivé dary

 • Podľa článku 20 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 musia európske politické strany a európske politické nadácie úradu bezodkladne oznámiť jednotlivé dary, ktorých hodnota presahuje 12 000 EUR.

 • Úrad v individuálnych prípadoch posúdi, či sa za jednotlivý dar považujú aj viaceré platby od jedného darcu.

  • Môže to tak byť najmä v prípade, keď bola s darcom uzatvorená predbežná dohoda týkajúca sa konkrétneho jednotlivého daru, ale platba sa uskutočnila vo viacerých tranžiach.

  • V prípade samostatných spontánnych platieb od toho istého darcu úrad zvyčajne tieto platby nepovažuje za jednotlivý dar, ktorý si vyžaduje okamžité oznámenie, ak ich súhrnná suma presahuje 12 000 EUR (bez toho, aby boli dotknuté požiadavky týkajúce sa pravidelného oznamovania v priebehu ročnej účtovnej závierky).

Povinnosti týkajúce sa oznamovania pred voľbami

 • V článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa stanovuje, že „[...] dary prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v priebehu šiestich mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu sa musia raz za týždeň písomne oznámiť úradu v súlade s odsekom 2."

  • Táto sprísnená požiadavka na oznamovanie umožňuje úradu vykonávať priebežné kontroly súladu vzhľadom na obmedzenia súvisiace s darmi podľa článku 20 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a priebežne aktualizovať uverejňovanie darov v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
  • Relevantné obdobie: Voľby do Európskeho parlamentu sa budú v roku 2024 konať od 6. do 9. júna. To znamená, že šesťmesačná lehota stanovená v článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 bude plynúť od 6. decembra 2023 do 5. júna 2024 vrátane.
 • Praktické dôsledky: Sprísnená povinnosť podávania správ počas uvedeného obdobia spočíva v požiadavke, ktorá sa vzťahuje na európske politické strany aj európske politické nadácie, aby úradu oznamovali každý týždeň všetky dary, ktoré dostanú, bez ohľadu na ich povahu a hodnotu.

  • Dary: sprísnená požiadavka na oznamovanie sa týka všetkých darov, nielen darov presahujúcich 12 000 EUR. Vzhľadom na široké vymedzenie pojmu dar uvedené v článku 2 ods. 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 úrad pripomína, že konkrétne usmernenia týkajúce sa rozsahu tohto pojmu uverejnil na svojom webovom sídle (pozri vyššie).
  • „Prijaté dary": V uvedenom časovom rámci sa prijaté dary musia úradu oznamovať raz za týždeň. Európske politické strany a európske politické nadácie musia úrad informovať bez ohľadu na to, či sa tieto dary neskôr vrátia darcovi v zmysle článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Upozorňujeme, že toto včasné oznamovanie nemá vplyv na dodatočnú požiadavku, aby európske politické strany a európske politické nadácie z vlastnej iniciatívy preverili a vrátili dar, ktorého prijatie by nebolo v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, a to v lehote 30 dní stanovenej v článku 20 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Ak sú dary neskôr vrátené darcovi, úrad o tom musí byť dodatočne informovaný, aby sa tieto informácie mohli zohľadniť pri kontrolách dodržiavania predpisov a pri oprave informácií uverejnených na webovom sídle úradu.
  • „Povinnosť oznamovania raz za týždeň": S cieľom obmedziť administratívnu záťaž európskych politických strán a európskych politických nadácií bude úrad predpokladať, že európska politická strana alebo európska politická nadácia nedostala v danom týždni žiadny dar, ak úrad v tejto súvislosti nedostal do prvého pracovného dňa nasledujúceho týždňa žiadne oznámenie. Tým sa nevylučuje možnosť kontrol zo strany úradu.
 • Porušenie článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 tým, že sa dary včas nenahlásia, možno sankcionovať podľa článku 27 ods. 2 písm. a) bodu iii) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 s výhradou článku 29 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.